Tijl Uilenspiegelschool

Tijl Uilenspiegelstraat 11 1055 CK Amsterdam

  • Schoolfoto van Tijl Uilenspiegelschool
  • Schoolfoto van Tijl Uilenspiegelschool
  • Schoolfoto van Tijl Uilenspiegelschool
  • Schoolfoto van Tijl Uilenspiegelschool
  • Schoolfoto van Tijl Uilenspiegelschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Zorg voor kinderen en interne begeleiding

Op onze school zijn 2 Intern Begeleiders (IB-ers) aangesteld. De IB-ers volgen samen met de leerkrachten de ontwikkeling van de leerlingen. Zij coördineren de begeleiding van kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften

Ze begeleiden, ondersteunen en adviseren leerkrachten bij het nemen van maatregelen om tegemoet te komen de ondersteuningsbehoeften die er in een groep aanwezig zijn.  

Met behulp van de tussenresultaten worden er plannen opgesteld voor de gehele groep , een kleiner groepje of een individueel kind. De ouders worden ingelicht over de te nemen acties.   

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Doorstroomtoets: Vanaf schooljaar 2023-2024  maken alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs de doorstroomtoets. De overheid stelt deze toets beschikbaar. De doorstroomtoets is een aanvulling op het schooladvies. Mocht de leerling op de doorstroomtoets een hoger schooladvies scoren dan het voorlopige advies dat door de school is gegeven, wordt het advies omhoog bijgesteld. Het advies kan nooit naar beneden worden bijgesteld. Wij maken op school de papieren versie.

Afnamedata: De afnameperiode van de papieren doorstroomtoets is op 6 en 7 februari 2024.

Toetsinhoud: De doorstroomtoets bestaat uit de onderdelen Taal en Rekenen. Zie voor verdere informatie over de doorstroomtoets: https://cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/leerling-in-beeld-doorstroomtoets/

Keuzegids/Kernpocedure: In Amsterdam ontvangen alle ouders van leerlingen in groep 8 de Keuzegids. De Keuzegids helpt ouders en leerlingen uit groep 8 bij de keuze voor het vervolgonderwijs. In de Keuzegids wordt de Amsterdamse procedure (de zogenaamde Kernprocedure) uitgelegd aan ouders. Meer informatie over de kernprocedure vindt u op de website http://www.voschoolkeuze020.nl/home

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Plezier, doorzettingsvermogen en samenwerken zijn belangrijke waarden op de Tijl Uilenspiegelschool. Dat geldt uiteraard voor de leerlingen, maar ook voor de ouders en de leerkrachten. Samen zijn we verantwoordelijk voor de fijne sfeer op school.

Op schoolniveau streven we naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin kinderen zich veilig voelen, kinderen zich gehoord en gezien voelen, iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander, iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat, de eigen kracht van kinderen benut wordt en leerkrachten prettig werken.

We streven ernaar kinderen te leren:

• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen mensen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Plezier
  • Doorzettingsvermogen
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven