Basisschool Het Winterkoninkje 2e Montessori-School

Hasebroekstraat 113 1053 CS Amsterdam

  • Schoolfoto van Basisschool Het Winterkoninkje 2e Montessori-School
  • Schoolfoto van Basisschool Het Winterkoninkje 2e Montessori-School
  • Schoolfoto van Basisschool Het Winterkoninkje 2e Montessori-School
  • Schoolfoto van Basisschool Het Winterkoninkje 2e Montessori-School
  • Schoolfoto van Basisschool Het Winterkoninkje 2e Montessori-School

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekteverlof wordt er inval gezocht. Wanneer dit niet lukt, voor een kortere periode, kan de klas verdeeld worden. Dit gebeurt middels de noodverdeling die de leerkracht bij aanvang van het schooljaar samenstelt. Hierbij wordt rekening gehouden met o.a. broertjes/zusjes die op school zitten. Pas als er meerdere teamleden ziekteverlof hebben of er voor een langere tijd een oplossing gezocht moet worden kunnen teamleden, die niet ingezet worden in een klas, de lesgevende taken overnemen. De taken die zij normaal gesproken op zich nemen, zoals de bijvoorbeeld ondersteuning bij het leesonderwijs, het werken met groepen in ons eigen DenkVaardig of de interne begeleiding, komen dan te vervallen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het Winterkoninkjeheeft zeventien groepen: zes onderbouwgroepen, zes middenbouwgroepen en vijf bovenbouwgroepen. De leerlingpopulatie komt deels uit directe omgeving van de school. Maar ook buiten de wijk weten ouders, op zoek naar authentiek montessorionderwijs, hun weg naar het Winterkoninkje te vinden. Het montessorionderwijs kent een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw. Onderbouw is groep 1 en 2. Middenbouw is groep 3, 4 en 5. Bovenbouw is groep 6, 7 en 8. Een opvallend kenmerk van montessorionderwijs is de groepssamenstelling. Kinderen leren in verschillende rollen; zo zijn ze een keer de jongste van de groep, de middelste en de oudste. Elke plek biedt nieuwe kansen, mogelijkheden en ook leermomenten.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

'Montessori's opvoeding en onderwijsmethode is educatie in zelfstandigheid, een voorbereiding niet alleen voor school maar voor het leven. Het Winterkoninkje werkt samen met een montessori peutergroep.  Van kleins af aan raken de kinderen vertrouwd met het gedachtegoed van Maria Montessori. Zelfstandigheid en vertrouwen zijn belangrijke waarden om te kunnen groeien, al jong wordt hier de basis voor gelegd. In de onderbouw bestaat geen "vast rooster", maar wordt de individuele leerlijn van ieder kind gevolgd

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het onderwijs is een vierkant van kind-ouders-leerkracht-de groep. Het is van groot belang dat deze vier goed samenwerken, elkaar ondersteunen en dat dit tot een meerwaarde leidt. Als één of meer van de vier partijen aangeeft (op welke wijze dan ook) dat de basisondersteuning, basis+ en extra ondersteuning, niet meer tot vooruitgang of verbetering leidt of juist tot onderpresteren, dan is de grens van ons schoolaanbod bereikt en is er andere hulp nodig die school niet kan bieden. Het voorkomen van uitval van leerkracht, leerling of andere leerlingen uit de groep valt hier ook onder. 

Wij bieden onderwijs aan voor alle leerlingen, maar binnen de grenzen van het kwadrant zoals hierboven vermeld....

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Kinderen maken een individuele ontwikkeling door en daarom moet de leerstof gedifferentieerd aangeboden worden. De voorbereide omgeving stimuleert het kind om zich op eigen niveau te ontwikkelen. De groepen zijn heterogeen van samenstelling. Kinderen doen sociale ervaringen op binnen de groep. Hierbij spelen respect en zorg voor de ander, evenals het samenwerken met een ander, een grote rol. Een goed contact tussen school en ouders is van belang voor de optimale ontwikkeling van het kind.

De basis van het montessori opvoedings- en onderwijsconcept dient als uitgangspunt voor onze ambitie met betrekking tot passend onderwijs. Er wordt uitgegaan van ieder individueel kind en uit deze stellingname vloeien een aantal pedagogische en didactische principes voort: De opvoeders* dienen aan het kind een belangrijke mate van vrijheid toe te kennen. De opvoeders dienen alle voorwaarden te scheppen die bij kunnen dragen tot het afnemen van de afhankelijkheid van het kind, en parallel daaraan tot de groei van de zelfstandigheid. Middels ons zorgsysteem houden wij bovenstaande punten in de gaten en bekijken we per individu wat er nodig is om dit te realiseren en de kinderen binnen onze school passend onderwijs te bieden. Dit wordt gedaan op zorgniveau 1, 2 en 3. *met opvoeders worden de personen bedoelt die betrokken zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van het kind. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven