De Globe

Evertsweertplantsoen 3 1069 RK Amsterdam

  • De wintertuin is de centrale ruimte van de brede school
  • Leerlingen in de bovenbouw kunnen een instrument bespelen in het Leerorkest.
  • Om de leerlingen zoveel mogelijk op maat onderwijs te bieden zet De Globe volop ICT in.
  • We zitten samen met voorschool Impuls, het Ouder- en
Kindteam en buitenschoolse
opvang ’t Zonnehoekje in
gebouw De Kikker.
  • De Globe zet in op brede talentenontwikkeling en biedt verschillende activiteiten aan.

In het kort

Toelichting van de school

De Globe is een middelgrote, gezellige, openbare basisschool. Het betrokken team heeft oog voor leerprestaties én voor het welzijn van uw kind. Voor ons is het belangrijkste dat ieder kind met plezier naar school komt. Leren gaat dan vanzelf beter.

Kinderen die na groep 8 De Globe verlaten, kennen zichzelf en weten waar ze goed in zijn. Ze hebben een stevige basis qua taal en rekenen, en kunnen zelfstandig én samen werken, hebben voldoende zelfvertrouwen, zelfkennis, respect voor zichzelf en voor anderen. Kortom: ze hebben een stevige basis om verder te leren en deel te nemen aan de maatschappij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een stevige basis!
  • Leren met plezier
  • Stam- & instructiegroepen
  • Brede talentontwikkeling
  • Actief en afwisselend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op de Globe ligt zo rond de 275 kinderen. De kinderen zitten in stamgroepen en instructiegroepen. Naast de reguliere groepen, zijn er ook 2 nieuwkomersgroepen: kinderen die net een jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal moeten leren.

De stamgroep

De vaste groep (stamgroep) bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. Leerlingen zitten in stamgroepen 1/2, 3/4, 5/6 of 7/8. Kinderen van verschillende leeftijden leren beter mét en ván elkaar. Er is minder onderlinge concurrentie en meer zorg voor elkaar. De stamgroep is een soort 'groot gezin'. Vanuit brede thema's spelen, onderzoeken en leren de kinderen samen de wereld om hen heen. Ook het basisaanbod van bewegen/gym, dans, theater, muziek en atelier vindt zoveel mogelijk plaats vanuit de stamgroepen. Taal/lezen, spelling en rekenen worden in aparte instructiegroepen gegeven, de andere vakken krijgen de kinderen in hun stamgroep. Alleen instroomgroep 1 heeft kleuters van dezelfde leeftijd bij elkaar. Zo kunnen we ze extra taal en de schoolse routines aanleren. In totaal hebben wij twaalf stamgroepen.

De instructiegroep

Een keer per dag krijgen de kinderen uitleg voor taal/lezen, spelling en rekenen in een groep op hun eigen niveau. Kinderen die bijvoorbeeld goed kunnen rekenen, gaan naar een groep die snel door de lesstof gaat. Kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, krijgen les in een groep met extra uitleg. Zo gaat het ook voor taal/lezen. Kinderen wisselen van niveaugroep als dat nodig blijkt. De leerkracht van de instructiegroep geeft heldere, doelmatige uitleg en probeert de (zelfstandige) verwerking zoveel mogelijk te begeleiden in de groep. Na de lessen taal/lezen, spelling en rekenen gaan de kinderen weer terug naar de stamgroep. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
255
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Globe hanteren we een 5-gelijke schooldagen model: elke dag naar school van 08.30 tot 14.00 uur. De jongere kinderen spelen buiten onder begeleiding van leerkrachten en eten een broodje in de klas met ouders; oudere kinderen spelen buiten onder toezicht van ouders en eten een broodje met de eigen leerkracht. Op deze pagina meer informatie over de BSO's en studiedagen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor de Globe geldt: pedagogiek vóór didactiek. Dit betekent dat we qua structuur en verwachtingen werken aan een sterke pedagogische basis. Als de rust en veiligheid op school goed staat, gaat het leren vanzelf beter én sneller!

Terug naar boven