Drostenburg

Drostenburg 1 1102 AM Amsterdam

 • Schoolfoto van Drostenburg
 • Schoolfoto van Drostenburg
 • Schoolfoto van Drostenburg
 • Schoolfoto van Drostenburg
 • Schoolfoto van Drostenburg

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer

Dit School Venster biedt u inzicht in de resultaten van Drostenburg. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van ons zelf. Waar nodig geven wij u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit School Venster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van onze school. 

Door te klikken op Drostenburg van binnen  krijgt u een goede indruk van ons mooie gebouw. 

Op onze website www.drostenburg.nl vindt u de links naar actuele documenten zoals bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan, het schoolverslag/ jaarplan.

Mocht u naar aanleiding van de informatie op deze site nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Het team van Drostenburg. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • onderwijs op maat
 • opbrengstgericht effectief
 • zorg en revalidatie
 • verschillende leerroutes
 • sociaal emotionele groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Beschrijving schoolpopulatie

De schoolpopulatie van Drostenburg is zeer divers en kunnen we, op grond van de hoogte van de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  in drie categorieën onderverdelen. Bij elke categorie hoort een bekostiging. Hoe zwaarder de problematiek, des te meer begeleiding is nodig en hoe hoger de bekostiging is.

Categorie I, leerlingen met een enkelvoudige beperking.

Onderwijs in een groep van 10-15 leerlingen, met medische ondersteuning gedurende de schooldag door verpleegkundige en assistentes/onderwijsondersteuner, met het doel:

 • passend onderwijs op BAO niveau aanbieden
 • het kind in de groep monitoren om medische problemen tijdig te onderkennen
 • inspelen op het effect van de chronische aandoening zodat onderwijs optimaal kan verlopen
 • soc. emotionele begeleiding bij het omgaan en acceptatie van de aandoening
 • waar mogelijk zelfstandigheid bevorderen met het oog op uitstroom naar regulier onderwijs

Categorie II, leerlingen met een enkelvoudige beperking maar met een intensieve hulpvraag op het gebied van onderwijs- en/of zorg.

Onderwijs in een groep van 10-15 leerlingen met fysieke ondersteuning gedurende de schooldag, door leerkracht en assistentes/onderwijsondersteuners, met het doel:

 • passend onderwijs op BAO niveau aanbieden het kind in de groep monitoren om gevolgen van fysieke problemen tijdig te onderkennen
 • ondersteuning i.v.m. de fysieke aandoening zodat onderwijs optimaal kan verlopen, creatieve oplossingen zoeken om de leerstof te verwerken.
 • soc. emotionele begeleiding bij het omgaan en acceptatie van de aandoening
 • waar mogelijk zelfstandigheid bevorderen met het oog op uitstroom naar regulier VO onderwijs

Categorie III, leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) op zowel lichamelijk als verstandelijk gebied.

Onderwijs in een groep van 6-10 leerlingen met fysieke ondersteuning gedurende de schooldag door leerkracht en assistentes/onderwijsondersteuner en cognitieve aansturing vanuit nabijheid, met het doel:

 • passend onderwijs op ZML niveau aanbieden
 • ondersteunen i.v.m. de fysieke aandoening zodat onderwijs optimaal kan verlopen
 • creatieve oplossingen zoeken om de leerstof te verwerken.
 • soc. emotionele begeleiding bij het omgaan en acceptatie van de aandoening
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Drostenburg werken we met het vijf-gelijke lesdagen model. Om 08.30 uur gaat de schooldeur open. De lessen beginnen om 08.45 uur en eindigen om 14:30. Informatie over de tijdsbesteding per leerroute vindt u via deze LINK

De schoolvakanties vallen onder regio Noord. Daarnaast zijn er dagen die door het bestuur/ school gepland kunnen worden. Deze zijn terug te vinden in de schoolgids.

Happy2Move (H2M) biedt naschoolse opvang aan kinderen van 4 t/m 18 jaar met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking.
Na school, tijdens studiedagen en vakanties worden activiteiten georganiseerd met aandacht voor sporten, gezonde voeding en plezier.

H2M besteedt aandacht aan de speciale vraag van elk individueel kind en doen dit in nauw overleg met de ouders.

De kinderen krijgen voldoende begeleiding en worden daardoor altijd op eigen niveau voldoende uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen.
Om gezond eten te bevorderen krijgen de kinderen na de activiteiten en vlak voordat ze naar huis gaan, een warme maaltijd.

Bij het eten wordt uiteraard rekening gehouden met allergieën en geloofsovertuiging.

H2M zorgt, in overleg met ouders, voor dat kinderen na de opvang vervoerd worden naar huis.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed kunnen leren en werken kan alleen in een sociaal- en fysiek veilige omgeving. Het fysieke heeft te maken met de conditie van het gebouw, het schoolplein en de omgeving van de school.

Naast de ‘feitelijke onveiligheid’ speelt ook de beleving van veiligheid een rol: leerlingen en medewerkers moeten zich in en om school veilig kunnen voelen. Dit noemen wij de ‘sociale veiligheid’.

Pesten en fysiek geweld zijn factoren die een school in sociaal opzicht onveilig maken. Daarbij is het van belang om voor ogen te hebben dat bijvoorbeeld pesten ook via ‘social media’ plaatsvindt. Binnen veiligheidsbeleid maken wij dus een onderscheid tussen sociale en fysieke veiligheid. Veel van het veiligheidsbeleid is voor alle scholen binnen Orion hetzelfde. Daarnaast hebben we specifiek voor onze school een aantal maatregelen ontwikkeld.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Vanaf 1 juli 2013 is elke organisatie, die werkt met ouders en leerlingen, verplicht om bij zorg de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toe te passen. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij conform de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van Orion.Wat is de meldcode? De meldcode is een stappenplan van vijf stappen, waarin wordt aangegeven hoe een professional moet handelen bij vermoedens van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling.

In ons schoolveiligheidsplan staan deze maatregelen verder uitgewerkt.

Aandachtsfunctionarissen

Iedere organisatie die werkt met ouders en leerlingen dient naast de meldcode te beschikken over een deskundig persoon op het gebied van huiselijk geweld/kindermishandeling. Binnen alle Orionscholen zijn een of meerdere aandachtsfunctionarissen benoemd.

De aandachtsfunctionarissen van onze school zijn:

 • Esther Niemans, mail: e.niemans@orion.nl
 • Anja van der Meulen, mail:  a.vdmeulen@orion.nl
 • Annesophie van der Zande: a.vanderzande@orion.nl
 • Rianne Breman: r.breman@orion.nl

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Op Drostenburg spelen de medische en fysieke kenmerken een belangrijke rol.

Revalidatie- en medische zorg wordt door het onderwijs programma verweven. Om dit te kunnen bereiken werken we intensief samen  met een aantal ketenpartners zodat leerlingen tijdens hun schooldag adequate ondersteuning ontvangen om succesvol in het leren te kunnen zijn. 

Voor leerlingen met een revalidatie indicatie zijn er voorzieningen voor intensieve revalidatie therapieën. Voor leerlingen met een medische indicatie is er verpleegkundige zorg in school. Verder is er de mogelijkheid voor eerstelijns behandeling op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. 

Het onderwijs en verblijf op school is gericht op het zo zelfstandig mogelijk maken van de leerling met zijn/haar beperking. 
Hierbij wordt de leergang Gewoon Iets Anders, de leerlijn "leren leren" en onze methode sociaal emotionele ontwikkeling "Goed gedaan" ingezet.

Terug naar boven