Kindercampus King, obs

Oostelijk Halfrond 441 1183 EZ Amstelveen

  • Schoolfoto van Kindercampus King, obs
  • Schoolfoto van Kindercampus King, obs
  • Schoolfoto van Kindercampus King, obs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Kindercampus King doen alle leerlingen mee aan de eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

CITO leerlingvolgsysteem voor groep 3-8, toetsen worden afgenomen in januari en juni.

In groep 7 wordt de entreetoets afgenomen en in groep 8 de B-Cito toets in november en de eindtoets in april.

In februari heeft het team de analysedag, op deze dag analyseren wij samen de school-, groeps- en individuele ontwikkeling en de trends.

Van hieruit wordt bepaald welke inzet / aanpassingen /werkwijzen op school, in de groep en individueel nodig zijn voor de tijd daarna.

Op groeps en individueel niveau zijn de ontwikkeling en groei continu in beeld en gespreksonderwerp tussen leerkracht en leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Kindercampus King krijgen leerlingen onderwijs op maat. Dat wil zeggen passend bij hun vaardigheden/mogelijkheden waarbij we steeds proberen het kind uit te dagen en te begeleiden naar een stapje hoger. Hiervoor maken we gebruik van:

  • het GIP model, hierdoor kan de leerkracht steeds passende instructie/begeleiding geven aan grote/kleine groepjes terwijl de rest van de groep op eigen niveau zelfstandig aan het werk is. "als je het al kan, hoef je niet meer met de instructie mee te doen"
  • methodes die differentiëren in de verwerking; hierdoor kan per onderdeel en vakgebied individueel worden aangesloten bij het kind
  • persoonlijke weektaken waardoor elk kind die taken te doen krijgt die voor dat kind op dat moment belangrijk zijn en de kinderen hun werk ook leren plannen en eigen verantwoordelijkheid voor hun werk leren dragen

Door deze werkwijze kan school alle kinderen bieden wat zij nodig hebben en stroomt elk kind uit naar zijn/haar eigen passende niveau VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven