Kindcentrum De Kei

Abraham Blankaartsingel 67 3813 PA Amersfoort

Schoolfoto van Kindcentrum De Kei

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aangezien Kindcentrum De Kei per 1 augustus 2021 is opgericht en er nog geen eindtoetsen zijn afgenomen sinds dit moment, zijn er geen cijfers bekend met betrekking tot de eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten vinden wij op Kindcentrum De Kei heel belangrijk. Dit houden wij bij via de methode-gebonden toetsen en CITO afnames.

Twee keer per schooljaar worden de tussenresultaten door de school zelf beoordeeld. Directie, intern begeleiding en de leerkrachten beantwoorden dan de vraag: zijn wij tevreden over de behaalde resultaten? In de (trend)analyse die volgt kijken we naar de mate waarin onze vooraf vastgestelde streefdoelen en ambities zijn behaald. Deze doelen en ambities zijn op basis van onze leerling populatie geformuleerd. Onze leerlingen behoren zich te ontwikkelen naar de hoge verwachtingen die we van ze hebben. 

De school heeft goed zicht op de individuele ontwikkeling van de leerlingen. Drie keer per jaar wordt de ontwikkeling van leerlingen met elkaar besproken. Deze evaluatiemomenten leiden er toe dat we drie keer per jaar onze aanpak hierop aanpassen. Deze tussentijdse resultaten worden altijd met ouders en leerling besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies is een belangrijk moment in het leven van een leerling. Het bepaalt namelijk welk niveau van vervolgonderwijs de leerling kan gaan volgen. Het schooladvies wordt opgesteld door de basisschool en is gebaseerd op de leerprestaties, aanleg en ontwikkeling van de leerling. Het schooladvies komt tot stand in verschillende stappen. Hieronder staan de stappen die worden gevolgd:

Voorlopig schooladvies: In groep 7 krijgen leerlingen een voorlopig schooladvies. Dit advies is gebaseerd op de leerprestaties van de leerling tot dan toe en wordt gegeven door de leerkracht(en).

Toets: In groep 8 maken leerlingen een eindtoets. Deze toets meet het niveau van de leerling op het gebied van taal en rekenen. 

Definitief schooladvies: Op basis van het voorlopig schooladvies, de eindtoets en andere factoren zoals motivatie en werkhouding, stelt        Kindcentrum De Kei het definitieve schooladvies op. 

Het definitieve schooladvies wordt besproken met de ouders en de leerlingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een goed pedagogisch klimaat is erg belangrijk; als kinderen zich veilig en op hun plek voelen, leren ze beter en met meer gemak. Op Kindcentrum De Kei werken we volgens de richtlijnen van Positive Behaviour Support (PBS) en zijn we ons aan het oriënteren op een nieuwe methode voor Sociaal Emotionele ontwikkeling (Kwink). Deze schoolbrede aanpak richt zich op het creëren van een positieve en veilige omgeving, zodat gedragsproblemen worden geminimaliseerd en kinderen optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig
  • Samen
  • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie onderzoekt op verschillende manieren de opbrengsten die wij met ons onderwijs bereiken. Uit de inspectierapporten blijkt dat wij aan de verwachtingen voldoen. De toetsgegevens en resultaten uit de groep 2, 4, 6 en 8 worden periodiek door de inspectie “gemeten en beoordeeld.” Kindcentrum De Kei werd in de afgelopen jaren steeds positief door de inspecteur beoordeeld.

Terug naar boven