Prins Willem Alexanderschool (locatie Randenbroek)

Weberstraat 5 3816 VA Amersfoort

  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool (locatie Randenbroek)
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool (locatie Randenbroek)
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool (locatie Randenbroek)
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool (locatie Randenbroek)
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool (locatie Randenbroek)

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het is onze ambitie om alle kinderen goed onderwijs te bieden. Geen kind is hetzelfde en soms is het zoeken naar de juiste benadering. Daarom volgen we de kinderen goed in hun ontwikkeling, om op deze manier goed zicht te hebben op de vorderingen van kinderen. Vanaf groep 3 worden algemene ontwikkeling en/of vorderingen op het gebied van taal, lezen en rekenen enkele malen per jaar getoetst met observatiemiddelen, methodegebonden toetsen en de toetsen van Cito. We vergelijken de ontwikkeling van uw kind met het landelijk gemiddelde. De resultaten van de diverse toetsen worden op verschillende wijzen besproken:
• 4 x per jaar in groepsbesprekingen tussen de leerkracht en de intern begeleider;
• in besprekingen met het hele team;
• in voortgangsgesprekken over het individuele kind;
• tussen intern begeleider en directie;
• met de onderwijsinspectie en de directeur-bestuurder van PCBO

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 moet iedere leerling een keuze maken voor vervolgonderwijs. We begeleiden de leerlingen daarbij op de volgende manier.

In groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies gebaseerd op toetsresultaten, werkhouding en eventuele uitkomsten van onderzoeken. In groep 8 krijgen de leerlingen definitief advies en melden zij zich aan bij een middelbare school. Vervolgens maken zij de eindtoets.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft op 22 november 2022 bij de Prins Willem Alexanderschool een onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs uitgevoerd. In de jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse hebben wij geconstateerd dat er sprake is van mogelijke risico’s. We constateren dat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is.
Wat moet beter?
De leraren moeten het onderwijs beter afstemmen op het niveau en de behoeften van de leerlingen. Hiervoor is het nodig dat het team diepgaandere analyses en doelgerichtere evaluaties maakt van de ontwikkeling van de leerlingen. De school moet ook ambitieuzere doelen stellen voor haar leerlingen. De school moet zich verbeteren in het burgerschapsonderwijs wat betreft visie en doelen, de uitwerking daarvan en laten zien dat de school een oefenplaats is voor de waarden die wij stellen in de samenleving. Ook moet het taalbeleid verbeterd worden zodat beter aan de kansengelijkheid wordt gewerkt.
Wat gaat goed?
De school werkt consequent aan een voorspelbaar en rustig schoolklimaat en aan het verhogen van de betrokkenheid van de leerlingen. Ook zien we door de hele school heen een aantrekkelijke en ondersteunende leeromgeving. Onder leiding van de nieuwe directie en intern begeleider werkt het team samen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Wat kan beter?
De school kan de verdeling van de verschillende vakgebieden beter koppelen aan de te lage resultaten die de school haalt. Ook kan de school de leerlingen die goed presteren meer uitdaging bieden. Op deze manier krijgen de leerlingen beter het aanbod dat bij hen past.
Vervolg
De school krijgt in het vierde kwartaal van 2023 een herstelonderzoek waarin wij nagaan of de basiskwaliteit op orde is.

Terug naar boven