De Wereldwijzer

De Oude Wereld 59 2408 NV Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van De Wereldwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Op De Wereldwijzer draait het om jou!

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. U vertrouwt uw kind(eren) een groot deel van de dag toe aan de zorg van leerkrachten van de basisschool. Een school kies je daarom heel bewust. De schoolgids is bedoeld voor ouders en verzorgers die nu kinderen op onze school hebben of voor ouders en verzorgers van toekomstige leerlingen. In deze gids vertellen wij over onze manier van werken en leggen wij uit wat u van ons mag verwachten.

De Wereldwijzer is gelegen in het hart van Kerk en Zanen, een wijk in Alphen aan den Rijn waar veel gezinnen wonen. Ouders zijn op een positief-kritische manier betrokken bij onze school. Als gelijkwaardige partners werken wij samen aan een prettige sfeer waarin de kinderen zich volop kunnen ontwikkelen en die tot goede schoolresultaten leidt.

Ons gebouw weerspiegelt het openbare karakter van onze school. Het is laagdrempelig en heet iedereen op een vriendelijke manier welkom. In de school is een grote open ruimte waar verschillende activiteiten plaatsvinden en we met elkaar feesten vieren. De Wereldwijzer organiseert zelf veel activiteiten, maar neemt ook deel aan allerlei lokale initiatieven op het gebied van natuur, cultuur en sport.

Met elkaar bouwen wij aan de school van de toekomst. Wat hebben de kinderen nodig voor hun vervolgstappen in de toekomst? Die vraag is het uitgangspunt om ons onderwijs vorm te geven. Flexibel kunnen zijn, creatief- en probleemoplossend kunnen denken en werken en volop samenwerken en leren zien wij als vaardigheden die onze kinderen nu en in de toekomst nodig hebben. Op De Wereldwijzer werken wij in units waar de kinderen deze vaardigheden optimaal kunnen ontwikkelen: “Eigentijds onderwijs voor eigenwijze kinderen”. Daarnaast maken we gericht gebruik van ICT en moderne media en stimuleren we een onderzoekende basishouding bij onze kinderen. Wanneer zij met een nieuwsgierige blik leren kijken en zichtzelf de juiste vragen leren stellen, groeit hun zelfbewustzijn en staan zij steviger in de wereld.

In hoofdstuk 'Het onderwijs' wordt uitgebreid ingegaan op ons onderwijs en hoe dit in de praktijk wordt vormgegeven. We hopen dat u onze schoolgids met plezier gaat lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

De Wereldwijzer is een MorgenWijzerschool.

MorgenWijzer is een organisatie met 19 locaties voor primair onderwijs in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Wij zijn een jonge organisatie waar mensen gezamenlijk leren en ontwikkelen, ieder vanuit eigenheid. Onze learning community verbindt mensen en scholen, zorgt voor kruisbestuiving en faciliteert de samenwerking over de grenzen van de school. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor goed onderwijs aan alle kinderen in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop.

Onze missie

Wij geven élke leerling een zo stevig mogelijke basis om in het voortgezet onderwijs succesvol te kunnen zijn. Een stevige basis zorgt voor gelijkwaardige kansen, die onafhankelijk zijn van iemands sociale, culturele of religieuze achtergrond. Deze overtuiging geeft ons richting bij alles wat wij doen. Of dat nu in de klas is of daarbuiten. Binnen de school of binnen de stichting. Met leerlingen, met medewerkers of met partners. De beste basis voor élke leerling: daar zetten wij ons dagelijks voor in.

Ontwikkeling begint bij jóu! Bij MorgenWijzer kan iedereen ontwikkelen vanuit eigenheid. Dit is de belofte die wij onze leerlingen, collega’s en partners doen. Wij dagen iedereen uit om diens mogelijkheden optimaal te benutten: je bent het startpunt van je eigen ontwikkeling.

Onze waarden

In alles wat we doen klinken onze vijf waarden door:

 • Samen verantwoordelijk
 • Leergierig 
 • Eigenaarschap
 • Lef
 • Waarmaken

Meer informatie over deze waarden is terug te vinden op onze website www.morgenwijzer.nl

Identiteit

MorgenWijzer heeft katholieke, openbare en samenwerkingsscholen. Bestuurlijk stappen wij dus over de grenzen van de traditionele denominaties heen. Op schoolniveau blijven deze grenzen gehandhaafd. Elke school vormt een eigen gemeenschap met een identiteit die enerzijds wordt gevormd door haar historie en traditie en anderzijds door de tijdgeest van dit moment. De eigenheid hangt nauw samen met de mensen die er werken, de ouders en leerlingen die zich aan de school hebben verbonden en de omgeving waarvan de school deel uitmaakt. Gezamenlijk wordt bepaald wat belangrijk is: de waarden en normen die het gedrag binnen de school richting geven en de uitingen daarvan in symbolen, gebruiken en vieringen die de verbondenheid versterken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Eigentijds onderwijs
 • Leren van en met elkaar
 • Gezien worden
 • Ontmoeten
 • Ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Continurooster

Een aantal decennia geleden was het heel gebruikelijk dat de lagere school rond kwart voor negen begon en om twaalf uur uitging. Ongeveer halftwee begonnen de lessen weer en om halfvier zat de schooldag erop. Ochtend- en middagschooltijden waren duidelijk gescheiden en in de tijd er tussenin gingen de kinderen naar huis om te eten. Alleen in de situatie waarin de school te ver weg stond van het ouderlijk huis, bleef een enkeling op school. De boterham werd dan in de eigen klas opgegeten en de leerkracht bleef in het lokaal en at zelf ook de lunchhap op. Na het eten gingen de kinderen naar buiten en een kwartier voordat de school begon, werd er pleinwacht gelopen door de leraren die dat bij toerbeurt deden.

Bij het voortgezet en het speciaal onderwijs gingen de leerlingen eigenlijk nooit tussen de middag naar huis. Ze bleven van ‘s morgens tot vroeg in de middag aaneengesloten op school. Er waren dan twee pauzes: een korte (van een kwartier) en een lange (van een half uur of drie kwartier).

De Wet op het Basisonderwijs heeft de mogelijkheid gecreëerd om kinderen tussen de middag niet naar huis te laten gaan, maar op school te laten blijven. Het toezicht tijdens het overblijven werd door het bestuur meestal uitbesteed aan de ouders. De ouders die gebruik maakten van het overblijven betaalden daarvoor een vergoeding. Deze werd gebruikt voor de aanschaf van (speel)materiaal, melk, servetten of iets extra’s bij feestelijke gelegenheden. De laatste tien jaar is het aantal basisscholen dat een aaneengesloten onderwijstijd heeft, sterk toegenomen. Met andere woorden: zij hebben een continurooster ingevoerd. Bij een continurooster is de middagpauze korter. De kinderen gaan niet meer naar huis om te eten, maar lunchen gezamenlijk op school in de eigen groep. Op de Wereldwijzer werken we met een continurooster.

Voordelen van een continurooster

Het werken met een continurooster heeft een aantal voordelen: 

 • Er komt meer structuur in het dagprogramma van de leerlingen. Het ritme van de kinderen wordt niet onderbroken.
 • Voor alle kinderen geldt eenzelfde situatie.
 • Alle kinderen volgen hetzelfde programma.
 • De hele dag toezicht zal een bijdrage leveren aan de rust op school, het verhoogt het pedagogisch klimaat binnen de school.
 • Er is meer effectieve onderwijstijd beschikbaar (leerkrachten hoeven minder tijd te besteden aan het terugbrengen van de rust in de klas na de pauze).
 • De schooldag is eerder afgelopen. Hierdoor is er meer tijd beschikbaar voor andere activiteiten door de leerlingen en de leerkrachten.
 • Voor veel werkende ouders is het continurooster gunstiger dan de onderbroken schooldag.

Pauze

De units zijn ingedeeld in een pauzerooster. In de kleine en grote pauze gaan de leerlingen met de leerkrachten 15 minuten per pauze naar buiten. Elke unit speelt als één groep buiten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven