Openbare Basisschool De Zes Wielen

Munnikenweg 18 1823 DC Alkmaar

  • Deze locatie ligt aan de Munnikenweg 18.
  • Deze locatie ligt aan de Saturnusstraat 50.
  • Deze locatie van De Zes Wielen ligt aan het Oudorperdijkje 66.

In het kort

Toelichting van de school

De Zes Wielen, beweegt je om te groeien.

De openbare basisschool De Zes Wielen is toegankelijk voor ieder kind, ongeacht culturele achtergrond, geloofs- en/of levensovertuiging. In de huidige multiculturele samenleving wil de school een bijdrage leveren aan de acceptatie en integratie van de verschillende culturen.

De 3 pijlers van ons onderwijs zijn:

Pedagogiek

Kind centraal

Boeiend leren 

Pedagogiek: Samen maken wij er een fijne school van, waar kinderen tussen de 2 en 13 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen. Optimaal ontwikkelen kan alleen in een veilige omgeving, waar niet ieder kind gelijk is, maar wel gelijkwaardig. Wij zijn een KiVa school! Voor meer informatie over KiVa, kijk onder het kopje ouders. 

Kind centraal: Bij alle beslissingen die wij nemen staan de kinderen centraal. Wij bieden een rijke leeromgeving en een doorgaande ontwikkellijn op didactisch en pedagogisch gebied. Bij ons leren kinderen voor de toekomst. 

Boeiend leren: Door de principes van Boeiend Onderwijs toe te passen op alle basisvakken, genereren wij hoge opbrengsten. De andere vakken worden geïntegreerd aangeboden binnen vijf hoofdthema’s, die zichtbaar zijn door de hele school. In iedere groep zien wij betrokken leerlingen, die zichtbaar leren.

Brede vorming: Wij zijn bezig met het inrichten van Integrale Kindcentra (IKC's): Onderwijs en opvang onder één dak. In het kader van het IKC en Brede school zijn er diverse activiteiten na schooltijd. Het accent ligt op sport, cultuur en 21st Century Skills.

Vroeg Vreemde Talen Onderwijs. Wij bieden Engels vanaf groep 1. 

Intensieve samenwerking: Met ouders, we zijn samen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het kind. Met vaste ketenpartners; De opvang (peuter, voorschools en naschools) wordt verzorgd door De Kinderkamer en Klein Alkmaar. Partners als Artiance, Sportservice Alkmaar, Horizoncollege en Inholland zorgen voor culturele en sportieve activiteiten zowel in als na schooltijd.

Ons motto is: Kwaliteit maak je zelf, maar niet alleen! Gezonde school: Wij besteden extra aandacht aan: gezonde voeding, sport en bewegen. 

Kijk op onze website voor meer informatie en onze schoolfilm voor een eerste indruk.

Zoekt u een goede basisschool in Oudorp, neemt u dan vooral contact op met Openbare basisschool De Zes Wielen.  

Onze school heeft drie locaties.

Locatie Munnikenweg 18, tel. nr. 072-5110291

Locatie Saturnusstraat 50, tel. nr. 072-5119697

Locatie Oudorperdijkje 66, tel. nr. 072-5117839

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Enthousiasme

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit is ons totaal aantal leerlingen, verdeeld over onze drie locaties. Op elke locatie geven we onderwijs aan groep 1 t/m 8.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
434
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven