Chr. Daltonschool de Klimop

Schooldijk 21 7122 LX Aalten

Schoolfoto van Chr. Daltonschool de Klimop

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten met behulp van methode-onafhankelijke toetsen van CITO. Aan de hand van de resultaten wordt een databespreking gehouden met de IB-er op groepsniveau en met het team op schoolniveau. Van de data-bespreking en de analyse van de toetsen maakt de leerkracht een groepsplan of stelt het groepsplan bij. Op schoolniveau wordt gekeken naar de schoolresultaten en besproken op welke gebieden een schoolbrede aanpak nodig is en welke interventies genomen dienen te worden. Aan de hand van een eigen kwaliteitsinstrument van de Accentscholengroep "De lat omhoog" worden jaarlijks in februari de tussenresultaten van ons onderwijs gemeten. Het instrument De lat omhoog stelt eigen doelen en relateert daarnaast de resultaten aan de vereisten van de onderwijsinspectie. Naast de jaarlijkse CITO-toetsen worden de resultaten van de methodegebonden toetsen gebruikt voor het bijstellen van het onderwijs aan de groep of aan specifieke leerlingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overgang primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO)

Aan het eind van de basisschool gaat uw kind de stap maken naar het voortgezet onderwijs. Dat dit een belangrijke stap is hoeven we niet te vermelden. Soms is de keus heel vanzelfsprekend maar soms is de keuze lastig. Door de jaren heen heeft u, door de rapporten en gesprekken, een redelijk inzicht verkregen in het beeld dat de school van uw zoon/dochter heeft. In november vinden de adviesgesprekken plaats met leerling, ouders en de groepsleerkracht van groep 8.
De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Er komt één week waarin leerlingen zich aanmelden voor het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:
* Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
* Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
* Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
* Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
* Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet motiveren.

De leerlingen gaan in de tweede helft van het schooljaar een middag naar het voortgezet onderwijs. Ook zijn er open dagen op de scholen voor voortgezet onderwijs waar u als ouders, met uw kind, naar toe kunt om een indruk te krijgen van de sfeer Als alles goed verloopt en zowel de wens van de ouders en het advies van de school gelijk zijn verloopt de procedure van aanmelding zeer soepel. Als dit niet het geval is volgt er een gesprek om tot een oplossing te komen. In de maand juni gaan de kinderen nogmaals naar het voortgezet onderwijs, om alvast kennis te maken met hun mentor en de nieuwe klasgenoten.   

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veiligheid is de basis. In een veilige sfeer leer je meer.

Respect over en weer is uitgangspunt voor ons handelen.

Twee keer per jaar vullen wij een observatieinstrument sociaal-emotionele ontwikkeling in. Twee keer per jaar vullen wij een sociogram in (leerlingen en leerkrachten).

We werken op school met de methode Kwink voor sociaal emotioneel leren. Wij zetten ons in om leerlingen weerbaar te maken. Er is een pestprotocol. Dit protocol is op de website van school in te zien.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Goed voor elkaar
  • Respect voor elkaar
  • Eigenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven