Chr. Daltonschool de Klimop

Schooldijk 21 7122 LX Aalten

Schoolfoto van Chr. Daltonschool de Klimop

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van leerkrachten worden deze vervangen vanuit een vervangerspool van de AccentScholengroep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In alle groepen wordt gewerkt met het vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat alle leerlingen gedurende acht jaar lang alle dagen van 08.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In alle groepen wordt gewerkt met het vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat alle leerlingen gedurende acht jaar lang alle dagen van 08.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel geeft informatie over de mate waarin de school voldoet aan de basisondersteuning en in welke mate de school extra ondersteuning kan realiseren. Dit is beschreven volgens de volgende vijf velden:
extra aandacht en tijd
onderwijsmaterialen
ruimtelijke omgeving
expertise
samenwerking met externen

Ouders kunnen op basis van het schoolondersteuningsprofiel een passende school kiezen voor hun kind. Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school.     

Ontwikkelingsperspectief
Voor het inzetten van extra ondersteuning is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief wettelijk verplicht en een bespreking in het zorgteam een voorwaarde. Accent heeft hiervoor richtlijnen opgesteld. De school stelt in geval van extra ondersteuning een ontwikkelingsperspectief (OP) op en legt dit voor akkoord voor aan de ouders. In het ontwikkelingsperspectief is voor een leerling in het regulier onderwijs in ieder geval opgenomen:
·        de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces
·        het te verwachten uitstroomniveau per vakgebied van de leerling en een onderbouwing daarvan
·        de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning
Op basis van minimaal drie meetmomenten en een intelligentieonderzoek kan een betrouwbare voorspelling gedaan worden voor het ontwikkelingsperspectief. De consultatie van een orthopedagoog is hierbij gewenst. Bijstelling van het Ontwikkelingsperspectief zal in overleg met betrokkenen plaatsvinden.   

Meldcode en verwijsindex
De verwijsindex is een digitaal systeem  waar professionals van verschillende organisaties en instellingen een signaal af kunnen geven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen de 0 en 23 jaar, dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerder hulpverleners een signaal over hetzelfde kind afgeven in de verwijsindex, dan krijgen ze elkaars contactgegevens. Dit om met elkaar de juiste en kortste weg naar de hulpverlening te vinden. Mocht het gebruik van de verwijsindex voor uw kind aan de orde zijn, dan informeren we u daarover. Meer informatie kunt u vinden op www.verwijsindexachterhoek.nl   De meldcode verplicht ons stappen te ondernemen als er signalen zijn van huiselijke ongewenste situaties. Dit wil zeggen: de juiste hulp te organiseren of vermoedens te melden.   

Voorzieningen op school
De school is continu bezig om door middel van o.a. scholing meer vaardigheden te verwerven in het begeleiden van leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben. De hulp die geboden kan worden zal zoveel mogelijk binnen de eigen groep zijn, waarbij de groepsleerkracht de leerling begeleidt. Binnen onze school zijn diverse materialen aanwezig die we kunnen inzetten bij de begeleiding van leerlingen.  Hierbij kunnen we ook gebruik maken van specialisten (bijvoorbeeld op het gebied van logopedie) waarmee we nauw samenwerken.     

De orthopedagogische dienst (OPD) van ACCENT
De orthopedagogische dienst (OPD) van Accent werkt vanuit NieuwHessen.
Adres:                 Hessenweg 4                 7121 MG Aalten                 Tel. 0543-473214
Bij de OPD werken: orthopedagogen, een psychodiagnostisch medewerker, secretariële ondersteuning en een GZ-psycholoog (op basis van afroep). De OPD is er voor alle hulpvragen betreffende leerlingenzorg. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.accentscholengroep.nl, onder het tabblad OPD.   

Het onderwijskundige rapport
De basisschool moet bij tussentijdse overplaatsing van een leerling naar een andere school en bij de overgang naar het voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport opstellen. Dit onderwijskundige rapport sturen we naar de nieuwe school van de leerling. Tevens verstrekken we een exemplaar aan de ouders van de desbetreffende leerling.     

Inzet onderwijsondersteuning
De aanwezige onderwijsassistent en leerkrachtondersteuner worden, indien nodig, afhankelijk van groepsgrootte en problematiek, ingezet als extra ondersteuning in de groepen of in de specifieke begeleiding van leerlingen. De leerkrachtondersteuner is ook in de gelegenheid om de leerkracht in groepen te vervangen bij onverhoopte afwezigheid.   

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door voortdurende professionalisering proberen we onze leerkrachten zo goed mogelijk toe te rusten om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te begeleiden. De professionalisering vindt o.a. plaats vanuit de AccentAcademie. Daarnaast zijn we als team voortdurend bezig om de inclusiviteit van ons onderwijs te vergroten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken samen met voorschoolse instellingen o.a. met peuteropvang het Treintje. Er is contact om de onderwijsbehoefte/ ondersteuningsbehoefte op elkaar af te stemmen en over te dragen om zo een doorgaande ontwikkelingslijn te waarborgen.

Terug naar boven