SBO nieuwHessen

Hessenweg 4 7121 MG Aalten

Schoolfoto van SBO nieuwHessen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

SBO nieuwHessen werkt opbrengstgericht en datagestuurd aan het verhogen van de resultaten van onze leerlingen.
Elke leerling heeft een ontwikkelingsperspectief. In dit document worden halfjaarlijkse leerdoelen gesteld in termen van dle's voor de gehele schoolloopbaan. 
Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld na het methode- onafhankelijke toetsmoment halverwege groep 4. 
Bij het vaststellen van de doelen is rekening gehouden met de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling, zodat de doelen haalbaar, realistisch en passend zijn voor elk kind.
Elk half jaar evalueren we met behulp van de cito LOVS toetsen of de doelen die gesteld zijn, behaald zijn. Als de leerdoelen behaald zijn, geeft dit ons de bevestiging dat we een passend aanbod hebben geboden voor de leerling. Wanneer doelen niet behaald zijn, passen we het aanbod aan, zodat de leerling de volgende periode wel in staat is om de doelstelling te halen. Het ontwikkelingsperspectief is nadrukkelijk een planningsinstrument. De doelstellingen staan vast en blijven onveranderd. Het is de taak van het team om het onderwijsaanbod zo passend mogelijk te maken zodat elke leerling zijn/haar leerdoelen behaalt. Ouders worden twee keer per jaar op de hoogte gehouden van de vorderingen van de leerling. 

Om de drie maanden vindt er databesprekingen plaats. In deze gesprekken worden de resultaten van de methodetoetsen van de leerlingen besproken, wordt er gekeken of het leerstofaanbod passend is en in hoeverre de leerling al op weg is om zijn/haar doelen te halen. Naar aanleiding van deze bespreking scherpt de leerkracht, indien nodig, het onderwijsaanbod aan om zo de doelstellingen beter te kunnen behalen.

Omdat elke leerling een eigen ontwikkelingsperspectief heeft, is het niet mogelijk te spreken van 'groepsgemiddelden' of 'gemiddelde vaardigheidsgroei'. 
Daarnaast verandert de groepssamenstelling per leerjaar. Dit maakt het niet mogelijk om groepen te volgen over meerdere jaren en resultaten te vergelijken.
 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven