Altena College Chr SGM

Rijksstraatweg 153 4254 XD Sleeuwijk

Schoolfoto van Altena College Chr SGM

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Motto:  Altena College, goed voor elkaar  

Missie                                 (“Wat staat bij ons centraal?”) Op het Altena College staan centraal:

(i)           een herkenbare christelijke identiteit;

(ii)          zorg en aandacht voor elkaar;

(iii)         een klimaat waarin leerlingen en personeelsleden worden gestimuleerd zichzelf te ontwikkelen in relatie tot de medemensen.

(iv)         een overzichtelijke organisatie;

Deze missie wordt eerst globaal uitgewerkt in de Visie /Doelstellingen van de school en vervolgens in het Schoolplan.  

Visie / Doelstellingen       (“Wat mag je van ons verwachten”)

Het Altena College is een Christelijke Scholengemeenschap uitgaande van de Vereniging voor Protestants Christelijk Voorgezet Onderwijs te Sleeuwijk en stelt zich ten doel:

a.            Een werk- en leefgemeenschap te zijn waarin:               

*             het evangelie van Jezus Christus samenbindt en inspireert voor het leven en werken in de school;

*             de Bijbelse normen en waarden uitgangspunt en maat zijn voor het denken en handelen;

*             personeelsleden door voorbeeldgedrag deze inspiratie, normen en waarden laten zien;

*             mensen met oprechte belangstelling omzien naar elkaar.

b.            Leerlingen zo te onderwijzen, stimuleren,  begeleiden en ondersteunen dat ze:               

*             zich de kennis en vaardigheden eigen maken die bij hun mogelijkheden passen;               

*             een diploma behalen in één of meer van de opleidingen  die de school aanbiedt;

*             kritische zin hebben ontwikkeld voor de toepassing van het geleerde in hun leven.

c.            Leerlingen zo te begeleiden en te stimuleren in hun groei tot een volwassen sociaal mens dat ze:               

*             zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor de medemens, de samenleving en hun leefomgeving;                

*             toegerust en gemotiveerd zijn om hun kennis en vaardigheden daadwerkelijk in te zetten ten dienste van de medemens, de samenleving en hun leefomgeving.   

 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het doel van de zorg die op het Altena College geboden wordt, is bewust en gestructureerd meewerken aan het welbevinden van de leerling. Dat welbevinden van de leerling is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle docenten. Als ondanks de zorg van de docenten en die van de mentor in het bijzonder, het welbevinden van een leerling in het gedrang dreigt te komen, worden interne en/of externe begeleiders ingeschakeld voor een probleemgerichte aanpak. Dat kan zijn op het cognitieve vlak, op het gebied van studievaardigheden, sociale vaardigheden, ADHD, dyslexie, het sociaal/emotioneel vlak en in de vorm van faalangstbegeleiding. Voor de school is het duidelijk dat zorg voor het welbevinden van de leerling zich niet beperkt tot het cognitieve vlak. Daarom zorgt de school ook voor het bevorderen van de sfeer. Zij doet dit door het organiseren van diverse activiteiten: klassenavonden, werkweken, schoolfeesten (SAMEOS), uitbrengen van een schoolkrant (Altenatief) en excursies. We noemen dit binnen de school de sfeerzorg.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven