't Schylger Jouw

Zuid Midslandweg 8 8891 GH Midsland

  • Schoolfoto van 't Schylger Jouw
  • Schoolfoto van 't Schylger Jouw

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Voor u ligt het strategisch beleidsplan van de GSG ’t Schylger Jouw. Het strategisch beleidsplan is een belangrijk document voor het verder verhogen van de onderwijskwaliteit van onze school. Het omschrijft de visie en het beleid tot en met 2019. Daarmee wil de school graag aangeven waar we in 2019 willen staan. Intern wordt dit plan gebruikt om alle bij de school betrokkenen inzicht te geven in de belangrijkste denkbeelden betreffende de verschillende beleidsterreinen. Extern dient dit schoolplan als middel tot dialoog met de omgeving.
Het schoolplan is een belangrijk instrument om in de komende jaren te kunnen plannen en sturen. Elk jaar wordt hiervan afgeleid een jaarplan ontwikkeld en uitgevoerd. Omdat het onderwijs snel verandert, kan in het jaarplan aanpassing plaats vinden vanwege veranderende omstandigheden of nieuwe inzichten.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Om het onderwijszorgbeleid goed te kunnen vormgeven en daarmee scholen goed te ondersteunen, maar ook in het kader van de zorgplicht en de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs, is het goed samen een bepaald basisniveau van zorg af te spreken. 
Passend Onderwijs vraagt van ons dat we helder en transparant positioneren en aangeven welke zorg wij kunnen bieden. Maar ook: waar wij grenzen trekken en op welk moment we verwijzen naar andere onderwijsvormen.
We moeten bovendien kunnen aangeven welke mogelijkheden wij zien om met ondersteuning van buitenaf onderwijszorgarrangementen aan te bieden en, zo ja, voor welke groepen kinderen.
Dit strategisch beleidsplan is geschreven voor ’t Schylger Jouw: Vooral kijken naar de toekomst van de school en de landelijke ontwikkelingen, maar ook kijken naar de partners.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven