Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Leiden

Vennemeerstraat 5 2334 DE Leiden

Schoolfoto van Scholengroep Driestar-Wartburg, locatie Leiden

In het kort

Toelichting van de school

Een school voor het leven

Het Driestar College is een brede scholengemeenschap voor PrO (praktijkonderwijs), vmbo (waaronder lwoo), havo en vwo. De hoofdvestiging is in Gouda. Er zijn nevenvestigingen in Lekkerkerk en Leiden.  

De school temidden van gezin, kerk en maatschappij. De school ontvangt de kinderen uit de gezinnen en staat daarmee in relatie tot de reformatorische kerken waartoe deze gezinnen behoren. Juist deze nauwe band met gezin en kerk bepaalt de opvoeding van en het onderwijs aan de leerlingen die worden voorbereid op een plaats in de maatschappij.

De school wil een school voor het leven zijn. Daar wordt zowel de voorbereiding op de maatschappij als de levensbeschouwelijke grondslag mee bedoeld. Het Driestar College is school die zich verbonden weet met de Hervormde Gemeenten binnen de PKN (waarvan uit hun beleidsplan blijkt dat zij zich verbonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid), de Hersteld Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de Oud Gereformeerde Gemeenten. Grondslag en doel vinden hun oorsprong in de Bijbel en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid. De ouders/ verzorgers van de leerlingen dienen te behoren tot de hierboven genoemde kerkgenootschappen. Bij de aanmelding wordt gevraagd de grondslag van de school te ondertekenen.

Deze grondslag vindt zijn uitwerking ook heel nadrukkelijk in de onderwijsvisie. Die bepaalt het onderwijsleerproces, die geeft richting aan onze omgang met elkaar, daarin klinkt door dat de school voor iedere leerling een veilige plaats biedt. Kortom, daar kijk je de school in het hart, het hart voor de leerling. Ze is een leer-leefgemeenschap met de volgende kernwaarden: verbinding, verantwoordelijkheid, vorming en veiligheid.

Onze strategische thema’s zijn christelijk burgerschap, uitdagend onderwijs op maat, professionalisering op maat.

Kenmerken van de school

Het Driestar College kenmerkt zich door:

- het erkennen van de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God;

- oog te hebben voor de individuele leerling;

- elke leerling optimale keuze- en doorstroommogelijkheden te    bieden;

- extra aandacht voor dyslexie, hoogbegaafdheid, faalangst en sociale vaardigheidstraining;

- goede huisvesting en goede bereikbaarheid met openbaar vervoer.

Kenmerken van de school

 • Verbinding
 • Verantwoordelijkheid
 • Vorming
 • Veiligheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de brugklas hebben we 3 soorten gemengde klassen: havo-vwo, gt-havo en basis-kader (inclusief LWOO). Een leerling kan door deze gemengde klassen in leerjaar één zonder problemen in leerjaar twee instromen in het niveau dat het beste bij hem of haar past. 

Voor de basis-kader richting van het vmbo bieden wij de eerste twee leerjaren aan. Er is een goede doorstroommogelijkheid naar het Driestar College in Gouda of een andere school.

Voor vmbo-gt kunnen de leerlingen tot en met de examenklas terecht. 

Ook de havoleerlingen kunnen bij ons examen doen. Het VWO gaan we aanbieden tot en met klas 5. Dit sluit aan op VWO-6 van het Driestar College in Gouda. 

Invoering: havo 4 (2021-2022), havo 5 (2022-2023), VWO 4 (2023-2024) en VWO 5 (2024-2025).

Voor meer informatie zie onze website: https://www.driestarcollege.nl/leiden/onderwijsaanbod/

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
497

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?