Neon College

Mr. Troelstrastraat 9 7522 BD Enschede

 • Schoolfoto van Neon College
 • Schoolfoto van Neon College
 • Schoolfoto van Neon College
 • Schoolfoto van Neon College

Uitstroomprofiel

Er zijn 3 uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Leerlingen krijgen onderwijs in een passend profiel. Vso-scholen stellen voor elke leerling een plan op. In dit plan staat de verwachte uitstroombestemming van de leerling en een beschrijving van de ondersteuning en begeleiding.

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit schoolplan maakt duidelijk waar onze school op dit moment staat en geeft onze koers weer voor de komende vier jaar. In dit document staat beschreven wat wij als school willen realiseren met ons onderwijs. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie en het meten, verbeteren en borgen van kwaliteit;
 2. Realiseert voor elke leerling op basis van het ontwikkelingsperspectief een passende en duurzame deelname aan onderwijs en samenleving;
 3. Werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, op basis van actieve betrokkenheid en heldere communicatie met ouders/opvoeders en jongeren aan de realisatie van onderwijs (-zorg) arrangementen;
 4. Wordt gekenmerkt door orthodidactisch en orthopedagogisch handelen binnen een veilig, uitdagend en respectvol leerklimaat;
 5. Heeft medewerkers in dienst met specifieke competenties die samenwerken in een multidisciplinaire omgeving;
 6. Zet aangepaste voorzieningen in op het gebied van de fysieke omgeving, vervoer, ICT, leer- en hulpmiddelen en materialen;
 7. Werkt nauw samen in de keten van (regulier) onderwijs, zorg en arbeid en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en expertise.

Meer informatie over onze onderwijsvisie / schoolconcept  is terug te vinden in onze schoolgids, te vinden op de website van de school.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven