Haags Montessori Lyceum

Nassau Bredastraat 5 2596 AK Den Haag

Schoolfoto van Haags Montessori Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Haags Montessori Lyceum is een kansenschool. Dit betekent dat leerlingen van niveau mogen wisselen als daar aanleiding voor is. Dit kan per vak verschillend zijn. Wisseling van niveau gebeurt altijd in overleg met de coach en na inwinning van advies van de vakdocent.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages geven een wisselend beeld te zien. Het HML is een kansenschool. Dit betekent dat leerlingen bij goede resultaten deels mogen overstappen op een andere leerlijn. Dit kan leiden tot een definitieve overstap. Daarnaast blijven de havo- en vwo-leerlingen tot en met klas 3 samen instructie-uren volgen. Als kansenschool gaat het HML uit van een “growth mindset”. Dat heeft vele voordelen.We kiezen er regelmatig voor om leerlingen niet te laten doubleren, maar toch de kans te geven om door te stromen naar 5 havo of naar 5 vwo/6 vwo. We blijven kijken naar wat goed is voor de individuele leerling. Meer risicomijdend gedrag zou betekenen dat we leerlingen vaker niet het voordeel van de twijfel geven en de ervaring leert dat er altijd kinderen zijn die in het examenjaar een groeispurt maken met positief resultaat. Daarnaast kan het krijgen van vertrouwen voor leerlingen belangrijk zijn voor hun zelfbeeld, ook als succes uitblijft. Ook het ingebed blijven in de eigen groep is een argument om het risico op niet-slagen te accepteren bij de overgang.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven