PrO Grotius

Vulcanusweg 258 2624 AX Delft

  • Schoolfoto van PrO Grotius
  • Schoolfoto van PrO Grotius
  • Schoolfoto van PrO Grotius
  • Schoolfoto van PrO Grotius

In het kort

Toelichting van de school

VOORTGEZET ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK!

Praktijkonderwijs laat leerlingen anders leren. Leerlingen leren door stages, theorie- en praktijkvakken en krijgen een zodanige basis mee zodat ze, na het behalen van hun praktijkschooldiploma, een vervolgopleiding of passend werk kunnen vinden. Pro Grotius bereidt leerlingen voor om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Het onderwijs op PrO Grotius biedt verschillende mogelijkheden. Voor een deel ligt het onderwijsaanbod vast en daarnaast wordt geprobeerd het onderwijs aan te laten sluiten bij de interesses en mogelijkheden van de leerling. Tijdens coachingsgesprekken bespreken leerlingen wat zij willen leren en hoe de mogelijkheden van de leerling het best benut kunnen worden

THEORIE- EN PRAKTIJKVAKKEN

De theorie vakken zijn: Nederlands, Rekenen, ICT, Burgerschap en Engels De praktijkvakken zijn: Kunst & Cultuur, Techniek, Horeca, Zorg & Welzijn, Groen, Mode & Textiel, Gymnastiek, Rots en Water

HET PRAKTIJKSCHOOLDIPLOMA

In een portfolio verzamelen leerlingen hun resultaten, certificaten, diploma’s en bewijzen. Daarmee komen leerlingen in aanmerking voor het landelijk erkende Praktijkschooldiploma.

BRANCHECERTIFICERING

Om de kans op werk te vergroten worden leerlingen opgeleid om branche erkende certificaten te behalen op het gebied van: Schoonmaak; Horeca (SVH keuken- en bediening assistent); Detailhandel en Logistiek en Mode en textiel. Ook wordt het VCA en het Heftruckcertificaat aangeboden.

SCHAKELKLAS PRO-VMBO

Er zijn leerlingen die geen duidelijk advies voor praktijkonderwijs of vmbo krijgen. Voor sommige leerlingen is de overstap van het (speciaal) basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs te groot. Het gaat hier om kinderen bij wie het leerresultaat valt in het grensgebied tussen het praktijkonderwijs en het vmbo, vaak in combinatie met sociaal-emotionele problematiek. Het Grotius College vindt het zijn taak leerlingen die deze (extra) begeleiding en ondersteuning nodig hebben passend onderwijsaanbod aan te reiken en realiseert speciaal voor deze doelgroep de

PRO/VMBO klas.

De doelstelling van het PrO-vmbo is leerlingen voor te bereiden op instroom in het reguliere vmbo. Leerjaar 1 en 2 vinden op de praktijkschool plaats. Mocht blijken dat tussentijds opstromen naar het vmbo of plaatsing binnen het praktijkonderwijs een betere keuze is, dan kan dit gerealiseerd worden.

AANBOD

De leerlingen krijgen onderwijs op een kleine, veilige en overzichtelijke onderwijs locatie. De leerling krijgt te maken met een klein aantal verschillende docenten en een mentor. Iedere leerling van het PrO-vmbo heeft ten minste eens in de vier weken een individueel coachgesprek. De mentor onderhoudt ook contact met de ouders en met de eventueel andere betrokkenen. Naast de theorievakken volgen de leerlingen de praktijkvakken gym, informatica, koken, verzorging, techniek, beeldende vorming en arbeidstraining. Binnen het PrO-vmbo besteden wij ook aandacht aan sociale vaardigheden. Leerlingen krijgen wekelijks lessen Rots en Water. In deze lessen leren ze sterk te staan, voor zichzelf op te komen en op de juiste manier te reageren op de omgeving.

OUDERBETROKKENHEID

Betrokkenheid van de ouders bij de PrO-vmbo klas is een vereiste. Op het vmbo wordt meer zelfstandigheid van leerlingen verwacht dan op het PRO. Op het PrO-vmbo wordt gewerkt aan deze zelfstandigheid, van de ouders wordt verwacht dat zij hun kind hierin ondersteunen. Wij betrekken ouders bij het opstellen van het ontwikkelinsperspectiefplan (OPP). Vier keer per jaar nodigen wij ouders uit voor een gesprek over het OPP of het rapport met de mentor. Er is een korte lijn naar de mentor, waardoor eventuele problemen direct besproken kunnen worden.

ENTREE OPLEIDING

Het is mogelijk voor leerlingen om vanuit het praktijkonderwijs door te stromen naar een MBO opleiding. Dit sluit aan bij de ambities van het Grotius College. Het Grotius wil samen met zijn leerlingen gaan “voor het hoogst haalbare”!Om recht te doen aan de wensen en mogelijkheden van onze leerlingen biedt het Grotius College de Entree opleiding aan. Kleinschaligheid, individuele begeleiding en maatwerk zijn daarbij onze uitgangspunten.De Entree opleiding leidt op voor een beroep. Het betreft assistentenfuncties in de logistiek, industrie, horeca, voeding, dienstverlening, detailhandel en zorg. Over het algemeen voert de assistent ondersteunende taken uit, onder toezicht en/of begeleiding van een leidinggevende of een ervaren collega. Leerlingen volgen de vakken Nederlands, Rekenen (referentieniveau 2F) en Burgerschap en lopen drie dagen per week stage in de beroepspraktijk. Zij doen landelijke examens voor de vakken Nederlands en Rekenen. Leerlingen werken ook aan hun portfolio (map met werk, certificaten etc.). De stage (het profieldeel) sluiten zij af met een proeve van bekwaamheid op het stagebedrijf. Hierbij is ook een examinator aanwezig. Naast de reguliere lessen en stage geven wij de leerlingen intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding.

MONDRIAAN COLLEGE

De Entree opleiding vindt plaats in samenwerking en onder verantwoordelijkheid van het Mondriaan College. ROC Mondriaan is het grootste regionaal opleidingscentrum binnen onze regio. De nieuwe samenwerking is van meerwaarde voor onze leerlingen. Het onderwijsaanbod van de entreeopleiding sluit naadloos aan bij het praktijkschooldiploma, het zorgt tevens voor een betere aansluiting op het vervolgonderwijs.

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Eigenheid
  • Plezier

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs
  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven