Focus Beroepsacademie Calvijn

Dierensteinweg 4 2991 XJ Barendrecht

  • Focus Beroepsacademie heeft een modern en licht gebouw.
  • Focus Beroepsacademie biedt het profiel dienstverlening en producten aan.
  • Focus Beroepsacademie biedt het profiel zorg en welzijn aan.
  • Focus Beroepsacademie biedt het profiel Media, vormgeving en ICT aan.
  • Focus Beroepsacademie biedt het profiel groen aan.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Focus Beroepsacademie is een vmbo school met basis en kader. We zien in deze cijfers dat er op kader niveau een hoger percentage is van leerlingen wat niet op het niveau werkt wat door de basisschool is afgegeven. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat wij leerlingen met een vmbo-tl advies die op een andere school begonnen zijn, maar daar niet tot het gewenste resultaat komen, een plek bieden. Zij volgen dan het basis kader niveau op onze school.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De percentages overgaan en zittenblijven zijn naar verwachting.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage is naar verwachting en in lijn met de percentages van voorgaande jaren.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De slaagpercentages zijn volgens verwachting.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Zowel op basis als kader niveau is het percentage uitstroom naar een hoger MBO niveau dan het landelijke gemiddelde aan de orde. Wij investeren hier expliciet in door de leerlingen goed voor te bereiden op hun mogelijkheden en door goede contacten met het MBO.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Schooltoezicht

Het schooltoezicht wordt verzorgd door de inspectie van het onderwijs. Jaarlijks worden de opbrengsten van de school getoetst; als er geen belangrijke tekortkomingen zijn, vindt geen verder onderzoek plaats. Focus Beroepsacademie Calvijn heeft voor zowel de kaderberoeps- als de basisberoepsgerichte leerweg het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs.

Collegiale visitatie
Alle scholen van CVO, waaronder CSG Calvijn, zijn betrokken bij het project collegiale visitatie (schoolbezoeken) dat is opgezet samen met de scholen van Lucas Onderwijs (uit Den Haag en omstreken). 
De doelstellingen van de collegiale visitatie zijn het realiseren van een sterke vorm van reflectie tussen scholen en het versterken van de systematische kwaliteitszorg in de scholen.

Procedure schoolbezoeken
Bij een collegiale visitatie kiest de school twee onderwerpen en maakt een zelfanalyse van de voorgeschiedenis, de huidige stand van zaken en vaak van toekomstige plannen. De school vult de zelfanalyse aan met allerlei gegevens. Dat zijn documenten zoals inspectierapporten, beleidsplannen, activiteitenplannen, idu-gegevens, enquête-uitslagen en dergelijke. De onderwerpen van de visitatie zijn bepalend voor de keuze van documenten. De visitatiecommissie bestudeert alle documenten en bespreekt onderling welke vragen ze wil stellen aan de school.

De commissie bezoekt vervolgens een dag lang de school en voert gesprekken met de schoolleiding en drie tot vijf panels. Meestal zijn dat panels van docenten, teamleiders of sectieleiders, leerlingen en ouders. Soms is er ook een panel van externen, adviseurs of begeleiders van buitenaf die betrokken zijn bij de school. De school kiest zelf de panels en de panelleden.

De commissie beoordeelt de school niet, maar kijkt hoe de school er op de gekozen onderwerpen voorstaat. Na de visitatie stelt de commissie een rapport samen waarin de school als het ware een spiegel wordt voorgehouden. Het rapport is een weergave van de opvattingen en ervaringen van de panelleden, aangevuld met conclusies en aanbevelingen van de visitatiecommissie. Daarmee kan de school zelf aan de slag.


Terug naar boven