De Atlas (Epe)

Epe 83 9406 HK Assen

Schoolfoto van De Atlas (Epe)

In het kort

Toelichting van de school

VSO De Atlas verzorgt onderwijs voor jongeren van 12 tot 20 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek, die daardoor moeilijkheden hebben met leren en opgroeien. Hun problemen komen vaak tot uiting in een combinatie van gedrag, gebrek aan concentratie en moeilijkheden bij het schoolgaan in het reguliere onderwijs.  Op VSO De Atlas kunnen leerlingen doelgericht aan hun toekomstperspectief werken.

Ons team wil elke leerling in staat stellen zijn/haar individuele ontwikkelingsmogelijkheden optimaal te benutten. Hier zijn we trots op VSO De Atlas geeft schakelonderwijs: ons doel is dat leerlingen na korte of langere tijd schakelen naar een reguliere school, semi-reguliere of (beschermde) arbeid. Om passend onderwijs te bieden richten we ons op nauwe samenwerking met andere scholen en ketenpartners in het onderwijs en de zorg. Onze school hebben we zo ingericht dat elke leerling een passende plek heeft, waar de leerling in zijn/haar eigen tempo kennis en ervaring kan opdoen en toekomstgericht kan werken.  

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Kwaliteit
  • Duidelijkheid
  • Openheid
  • Betrokkenheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We bereiden onze leerlingen voor op regulier onderwijs, een beroepsopleiding of (beschermde) arbeid. We bieden hiervoor een opbouwend orthopedagogisch en didactisch leerklimaat, gericht op positieve beïnvloeding van hun gedrag. Door enerzijds te leren en anderzijds aan hun gedrag te werken, creëren de leerlingen betere maatschappelijke kansen voor zichzelf.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
99

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?