Openbare Basisschool 't Swarte Meer

De Blokken 22 7894 CL Zwartemeer

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Swarte Meer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer de leerkracht afwezig is, wordt deze vervangen door een andere bevoegde (inval)leerkracht. De inzet van invallers wordt bovenschools geregeld. Bij de vervanging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde personen. Dit is echter niet altijd mogelijk. Mocht er geen invaller beschikbaar zijn, dan zoekt de school naar andere opvangmogelijkheden op school. Voor deze situaties heeft het bestuur het protocol 'vervanging bij ziekte' vastgesteld. Dit protocol ligt ter inzage op school bij de locatiedirecteur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De eerste jaren van de basisschool zijn een belangrijke periode. In deze periode komen kinderen in aanraking met vaardigheden die ze hun verdere schoolloopbaan nodig hebben. Hier wordt de basis gelegd. Voor het dagelijks en systematisch observeren en registreren van het onderwijsaanbod en de opbrengsten daarvan, gebruiken we Mijnkleutergroep.nl (dagelijks observeren, registreren, rapporteren). Iedere kleuter heeft recht op een beredeneerd aanbod van lesactiviteiten, die passen bij zijn/haar belevingswereld. De doelen van de leerlijnen voor taal, rekenen, visueel ruimtelijke waarneming, sociale ontwikkeling en motoriek zijn beschreven in observeer gedrag. De leerkracht houdt de ontwikkeling van alle kinderen bij via een observatielijst die is afgestemd op de doelen binnen de leerlijnen. De registratie van de ontwikkeling is zeer overzichtelijk. We gebruiken ze ook om met ouders te communiceren over de ontwikkeling van hun kind. 

De aanpak en de inrichting van het lokaal van groep 1 en 2 verschilt met die van de anderen klassen. Het onderwijs aan kleuters gebeurt aan de hand van thema's, sluit aan bij de belangstelling en de ervaring van de kinderen en gaat spelenderwijs. De schooldag begint en eindigt vanuit de kring. ook tussendoor komen de kinderen vaak weer samen in de kring. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafel, in de hoeken en op het schoolplein.  In groep 1 & 2 is er veel aandacht voor regelmaat en structuur.

Leskracht staat voor kind- en doelgericht onderwijs in samenhang. Met een visie die gericht is op onderzoekend en thematisch leren vanuit de SLO leergebieden.

Groep 1 en groep 2 werken met Kleuterstof.

De procesgeoriënteerde didactiek van Kleuterstof zet verwondering en nieuwsgierigheid om in actieve leerervaringen, die gekoppeld zijn aan alle SLO leergebieden voor het jonge kind. Binnen het onderzoekend en ontwerpend spelen (W&T)  wordt het ‘spel’ benut om het ontdekken en experimenteren richting te geven. De materialen en richtlijnen van Kleuterstof helpen de leerkracht en de kinderen om samen een krachtige speelleeromgeving op te bouwen, met activiteiten die spannend, sociaal, creatief en uitdagend zijn.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leskracht

Op 't Swarte Meer werken we volgens de werkwijze van Leskracht, waarmee we toekomstgericht onderwijs bieden. Enerzijds wordt ingezet op digitale mogelijkheden en anderzijds wordt binnen een betekenisvolle levensechte omgeving aandacht besteed aan houding, vaardigheden, denkwijzen en basale kennis.

Kinderen leren in een coöperatieve setting middels door de leerkracht geleide instructies, uitdagende werkvormen, zelf gestelde (onderzoeks)vragen, ontwerpend leren en eigen ervaringen.

Projectmatig werken

Met Leskracht werken we projectmatig. Omdat leerlingen uit dezelfde klas verschillend leren, zijn de digitale en tastbare leeromgevingen ingericht als ruime gereedschapskisten waaruit leerkrachten en leerlingen kunnen kiezen uit verschillende tools. Eigenaarschap en zelf keuzes maken hebben een positieve impact op de motivatie en stimuleert talentontwikkeling.

Regenboog wereldkist en Spectrumbox

Voor groep 3/4 werken wij met de 'Regenboog wereldkist' de digitale en tastbare leeromgeving waarmee projectmatig werken wordt gestimuleerd. In groep 5/6 & 7/8 staat de 'Spectrumbox' centraal.

Op de digitale leeromgeving wordt gebruik gemaakt van deelthema's die per project door de leerkracht wordt geselecteerd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2202

Alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Emmen/Borger-Odoorn zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2202. Samen zorgen we er voor dat elke leerling in het samenwerkingsverband mee kan doen.

Het onderwijs op de basisschool is zó ingericht, dat het past bij de mogelijkheden van een leerling.

Dit noemen we de basisondersteuning. Maar soms lukt het de school niet om dit onderwijs te geven. Dan volgt een gesprek met de ouder(s). Samen wordt gekeken wat nodig is, wat de school (niet) kan en waar dit eventueel wel mogelijk is.

De school hoeft het niet alleen te doen.

De school kan een beroep doen op specialisten om duidelijk te krijgen wat nodig is. De intern begeleider van de school speelt hier een sleutelrol in. Er zijn binnen schoolbesturen expertiseteams om te helpen. En het is mogelijk voor de school om via het samenwerkingsverband hulp te vragen om mee te kijken (DOA). Het DOA bestaat uit specialisten vanuit alle onderwijssoorten en zorgpartners uit de regio. Samen met ouders wordt gekeken wat een goede vervolgstap is voor de ontwikkeling van de leerling. Soms is de conclusie dat extra ondersteuning nodig is.

Extra ondersteuning wordt gegeven in het gespecialiseerd onderwijs.

In het samenwerkingsverband zijn een aantal scholen gespecialiseerd om extra ondersteuning te geven aan leerlingen. Bijvoorbeeld De Toermalijn en de Catamaran in Emmen (Speciaal BasisOnderwijs). En De Aventurijn, De Springplank en de Trianthaschool (Speciaal Onderwijs). Op deze scholen werken leerkrachten met speciale kennis, ervaring en tijd om een leerling te begeleiden. Bij de school werken ook deskundigen, die de leerkrachten ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog. Of een psycholoog. De groepen zijn vaak iets kleiner dan op een gewone basisschool. Plaatsing op deze scholen kan alleen als de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft. Zo staat het in de wet. De TLV wordt aangevraagd door de basisschool.

Als u meer wilt weten over het samenwerkingsverband, kunt u kijken op de website: www.swv2202.nl.
De intern begeleider van de school kan u er ook meer over vertellen.

Het SchoolOndersteuningsProfiel binnen OOE

Heeft een kind naast de basisondersteuning extra ondersteuning nodig dan stelt de school, in overleg met ouders en de adviseur onderwijs, een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In het OPP wordt ingeschat welke ontwikkelingsmogelijkheden de leerling heeft op langere termijn en welk eindniveau van de leerling verwacht kan worden. Op basis van de wet op passend onderwijs is het opstellen van een OPP verplicht voor elke leerling die een arrangement heeft waarbij ook de inzet van ondersteuningsmiddelen passend onderwijs aan de orde is.

Mogelijkheden van de school.

Bij (externaliserend) probleemgedrag wordt altijd een (extern) deskundige ingeschakeld om te bepalen wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is. Per school is een gelimiteerd aantal uren onderwijsassistentie beschikbaar ter ondersteuning van leerlingen met een OPP. Het ontwikkelingsperspectief is een aanvulling op het groepsplan. Voor leerlingen die ondersteuning krijgen vanuit het reguliere ondersteuningsaanbod (basis) stelt de school geen OPP op. Deze leerlingen staan vermeld in het groepsplan of hebben een individueel handelingsplan (‘plan van aanpak’).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij gaan dit schooljaar starten met Zie Eens in alle groepen.

Deze methode voor sociaal emotionele vorming/ontwikkeling is voor elke leerling van groep 1 tot en met 8.

Onderwerpen:

Gewetensvorming, Burgerschap; weloverwogen kiezen

Zelf inzicht; conflicten hanteren; verantwoordelijkheid nemen

Samenwerken; gevoelens hanteren; impulscontrole; doelgericht gedrag

Omgevingsvoorkeur vaststellen: Alleen; een-op-een; in een groep; van groep naar groep

Gevoelens; kwaliteiten; beeld van mezelf "Je bent wie je bent, en vooral ben je jezelf.”

Aan de hand van oefeningen in het lokaal, buiten, in het speellokaal of waar dan ook kijkt de leerling naar wat zijn ‘batterij oplaadt’. Het is een methode vol speelse creatieve interessante waardevolle, humorvolle, serieuze, actiegerichte opdrachtoefeningen. Om alleen te doen, of met een groepje, of met de hele klas.

Het team van obs 't Swarte Meer werkt met In Zicht.

Het is een methode die onderwijsprofessionals helpt om systematisch en doelgericht binnen een vast kader naar zichzelf en de directe omgeving te kijken.

In Zicht nodigt uit en helpt constant de eigen batterij op te laden en zo energie te hebben om te communiceren, te onderwijzen, te leren, te creëren, samen te werken, lol te hebben, te genieten en ondernemend te zijn.

In Zicht is praktisch en gericht op het versterken van observatie- en communicatievaardigheden.

In Zicht is het middel gebaseerd op het Process Communication Model (PCM).

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorscholen OOE

In juni 2015 heeft de raad van de gemeente Emmen de Hoofdlijnennotitie Ontwikkeling en Onderwijs vastgesteld en sinds 1 augustus 2018 is er iedere basisschool van OOE een voorschool aanwezig. Hierdoor kan er een doorgaande ontwikkellijn worden opgezet. Deze richt zich op de ontwikkelingsgebieden;
- Taalontwikkeling;
- Ontluikende rekenontwikkeling;
- Sociaal-emotioneel gedrag;
- (Zelf)Redzaamheid;
- Motoriek;
- Creatief vermogen

De locatiedirecteur van de school is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een pedagogisch beleidsplan, het ouderbeleidsplan en het zorgbeleid voor de voor- en vroegschool. Deze plannen komen tot stand in goed overleg met de leidsters en leerkrachten die VVE betrokken zijn.


Terug naar boven