De Vijfsprong

Baarsjesweg 1 2141 VJ Vijfhuizen

  • Schoolplein aan de noordzijde
  • Ons groene speelplein
  • Schoolfoto van De Vijfsprong
  • Schoolfoto van De Vijfsprong
  • Schoolfoto van De Vijfsprong

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Vijfsprong is een ambitieuze en gezellige dorpsschool in Vijfhuizen. Onze leerlingen hebben diverse achtergronden. We zien het als onze taak leerlingen te helpen ontwikkelen tot wereldwijze burgers. Vanuit de kernopdracht dragen we kennis over op het gebied van taal, rekenen en lezen. Deze kennis wordt ingezet bij thematisch projecten. Zo streven we ernaar dat leerlingen hun potentieel ontwikkelen en hun eigen leerdoelen bereiken. We bieden veel extra ondersteuning voor alle leerlingen. Zowel voor hen die makkelijk leren als voor leerlingen die iets meer tijd nodig hebben. 

namens Team de Vijfsprong,

Heleen Feitsma
Rianne van Schie

Directie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vijfsprong is de enige basisschool in Vijfhuizen, dit maakt onze school een echte dorpsschool. Wij zijn een grote basisschool met een leerlingenaantal rond de 400 leerlingen. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 februari stond ingeschreven op onze school. In het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen door instroom van nieuwe leerlingen. Na iedere vakantie stromen nieuwe kleuters in, die in de daaropvolgende periode vier jaar worden. In overleg met ouders wordt het de startdatum bepaald. Wij werken met 18 groepen, waarbij wij streven naar een groepsgrootte van ongeveer 25 leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
387
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen, ouders en personeel moeten in een veilige omgeving kunnen werken en leren. De school heeft hiervoor een veiligheidsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven welke afspraken zijn gemaakt om de fysieke- en sociale veiligheid op school te garanderen, om onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen bij een incident.

Denk bij fysieke veiligheid bijvoorbeeld aan hygiëne, veilige speeltoestellen en ontruiming van de school bij een calamiteit.

Sociale veiligheid gaat over privacy, omgangsvormen, het voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie.

Terug naar boven