Talentencampus Venlo SO

Rijnbeekstraat 8 5913 GB Venlo

Het kompas dat de Talentencampus hanteert om ons onderwijs in te richten en door te ontwikkelen. Onze plannen zijn gebaseerd op dit kompas.

In het kort

Toelichting van de school

Beste geïnteresseerde in onze school.

Wat fijn dat je deze pagina bezoekt. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk aan te geven waar we voor staan en wat voor ons belangrijk is.

Onze Talentencampus biedt zowel basisonderwijs (BAO), speciaal basisonderwijs (SBO)  als speciaal onderwijs (SO) en bovendien kinderopvang, speciaal en regulier. We treden als één geheel naar buiten. We zijn daarmee een organisatie die integratie nastreeft en deels ook al heeft gerealiseerd tussen BAO, SBO en SO alsook (gespecialiseerde) Kinderopvang. Deze pagina's beschrijven beide vormen van speciaal onderwijs: expertise Gedrag en expertise ZML

Het beste is een school natuurlijk te beoordelen door er naar binnen te gaan! Hier willen we u dan ook voor harte voor uitnodigen.

Voor nu veel leesplezier en als er vragen zijn, beantwoorden we die graag.

Met vriendelijke groet,

Team Talentencampus Venlo


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren en ontwikkelen centraal
  • Eén leef- en leergemeenschap
  • Krachtige leeromgeving
  • Samen met ouders
  • Samenwerking BAO/SBO/SO/KO/SKO

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Binnen onze onderwijsexpertise SO zien we dat de laatste twee jaren telkens wordt gestart met 12 groepen welke gedurende het jaar wordt uitgebreid naar 13 groepen. De school ervaart dat het aantal tussentijdse instromers (na 1 oktober) toeneemt. 

De organisatie van het onderwijsaanbod komt daarmee overigens niet in de knel. De school anticipeert elk schooljaar op een 13e groep waardoor er zo min mogelijk ongemakken ontstaan voor zittende alsook instromende leerlingen.

Op dit moment kent de TCV vijf groepen met ZML leerlingen (inclusief een onderwijs zorg groep) en acht groepen met leerlingen met een gedragsproblematiek.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast het speciaal onderwijs zijn in TCV ook het SBO en het BAO aanwezig in het gebouw. Inhoudelijk werken we veel samen voor al onze kinderen. Dit vraagt, naast afstemming van de schooltijden ook afstemming van de vakken. Voor de groepen 4-8 zijn de vakken volledig op elkaar afgestemd. Zo krijgen alle kinderen gelijktijdig spelling, rekenen, taal en begrijpend lezen. Hierdoor kunnen we voor de kinderen nog optimaler in aanbod voorzien.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven