bs 't PuzzelsTuk

J H W Pasmanweg 2 A 8334 RR Tuk

  • een boekje met extra werk om zelf te maken.
  • Met een actieve ouderraad wordt ook deze maaltijd een feest.
  • Met de Weerribben om de hoek, worden natuurlessen extra leuk
  • Kliederen!! altijd weer een succes
  • In pyjama op school worden voorgelezen tijdens je ontbijt. Kun je iets leukers bedenken?

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school is gestart in augustus 2011. 11 Leerlingen van de groepen 1 tot en met 6 bezochten toen onze school. de uitstroomleerlingen hebben dus te kort bij ons op school gezeten om hun leerresultaten op ons conto te kunnen schrijven.

Dat gaat pas gelden voor het huidige schooljaar 2014-2015, maar gelukkig is de overheid nu ook tot de conclusie gekomen, dat een basisschool goed in staat moet worden geacht de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart te hebben, beter dan een toets kan doen.

Dit schooljaar voor het eerst is de eindtoets niet meer bepalend voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. De vijf leerlingen van onze groep 8 zijn allen in overleg met de ouders op een schooltype geplaatst wat bij hun prestaties en werkhouding past.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school is opgericht in augustus 2011. Er bezochten toen 11 leerlingen onzer school, verdeeld over de groepen 1 t/m 6

In het daaropvolgende schooljaar, 2012-2013, kwamen er in groep 8 11 nieuwe leerlingen. Die hebben we uiteraard zo goed mogelijk begeleiding gegeven, maar hun resultaten, goed en minder goed, zijn niet op ons conto te schrijven.

Natuurlijk zijn we deze leerlingen in het voortgezet onderwijs blijven volgen.

De afwijking in de door ons gegeven schooladviezen tot nu toe zijn niet groot en eerder op gedrag terug te voeren dan op intellect. In de puberleeftijd willen de hormonen nog wel eens voor afleiding zorgen. Dat kan de resultaten negatief beïnvloeden.

Er is bij een tweetal leerlingen sprake van afstromen en bij drie leerlingen sprake van opstromen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school valt onder het basisarrangement van de inspectie.

Terug naar boven