Ds. D. L. Aangeenbrugschool

Willem Andriessenlaan 4 4536 CA Terneuzen

Schoolfoto van Ds. D. L. Aangeenbrugschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie schoolgids.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Zie schoolgids.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De onderwijskundige visie van onze school kan samengevat worden in het motto Fundamenteel Leren. Vanuit de pijler identiteit die genoemd wordt in het schoolplan 2019-2023 met de kernwaarde 'waarheid' zien we Gods Woord als de waarheid. Vanuit het fundamenteel leren is het van belang dat dit bij de kinderen ingescherpt wordt. In de eerste plaats geven we hiermee aan dat ons onderwijs gefundeerd dient te zijn op Gods Woord en de belijdenisgeschriften van de kerk. Dat houdt in dat de leerlingen onderwezen worden in Gods Woord en de grondwaarheden van de zuivere leer, opdat onder meer een hecht godsdienstig en moreel fundament gelegd wordt voor het toekomstig functioneren in kerk en maatschappij. Daarbij is van wezenlijk belang dat we de kinderen, in de onderscheiden leeftijden met het daarbij behorende begrip en teerheid, op de basisschool onderwijzen in de noodzaak tot wedergeboorte en geloof.

In de tweede plaats brengen we met het motto tot uitdrukking dat we het belangrijk vinden dat we in het basisonderwijs de leerlingen fundamentele kennis voor hun toekomstig maatschappelijk functioneren bijbrengen. Dat betekent dat we in ons onderwijs veel aandacht geven aan (begrijpend) lezen, taal en rekenen en waarde hechten aan parate kennis.

In de derde plaats willen we uitdrukkelijk stellen dat we waarde hechten aan de totale vorming van de persoonlijkheid en het leren van fundamentele sociale vaardigheden om als lid van een gemeenschap dienend bezig te kunnen zijn

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven