Aeresteijn

Langeraarseweg 86 2461 CL Ter Aar

  • Als je in Langeraar komt valt de kerk meteen op.
We werken op een prettige manier samen met de kerk en de gemeenschap.
  • We werken samen met de openbare bibliotheek in Ter Aar om onze collectie up to date te houden.
Kinderen lenen hier ook boeke voor thuis.
  • De kleuters gymmen in een eigen speelzaal in de school.
De groepen drie tot en met acht gymmen in de gymzaal naast de school.
  • De school ligt aan een prachtig groot speelplein.
Iets wat we zeker willen houden als ons nieuwe IKC er staat!
  • Van maart tot okotober gaat groep zes wekelijks naar de boerderij De Vosseburch.
Heel veel in de praktijk leren over je omgeving!

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is proberen wij de vervanging zo soepel mogelijk te laten verlopen. Gelukkig is er op regioniveau een invalpool opgezet, zodat we een aantal invallers aan onze scholen hebben verbonden. Het inzetten van leraarondersteuners, groepen samenvoegen of groepen opdelen, blijven noodgrepen waar wij op beperkte schaal gebruik van zullen maken. In het uiterste geval zullen wij zelfs genoodzaakt zijn kinderen naar huis te sturen. Wanneer wij deze maatregel toepassen zult u hiervan zo tijdig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.
Tijdens de coronaperiode hebben we gezien en geleerd dat kinderen in geval van afwezigheid van een leerkracht of als ze zelf niet fit zijn, prima om kunnen gaan met een digitale dagtaak.
Waar kan, zullen we dan zorgen voor digitale contactmomenten tussen school en kinderen.
Als we geen vervanger hebben, kunnen kinderen van de bovenbouw óf thuiswerken aan hun dagtaak of in de school.

Er is een uitgebreider protocol rond vervanging in geval van afwezigheid van leerkrachten opgesteld. Dit is opgenomen in Het handboek van de school en is te vinden op onze website: www.aeresteijn.nl

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is verdeeld in twee zogenaamde 'bouwen'. 
Groep een tot en met drie vormen de onderbouw. Groep vier tot en met acht vormen de bovenbouw.

Binnen alle groepen zijn er niveauverschillen omdat de ontwikkeling van de kinderen niet altijd gelijk loopt. Leerkrachten houden rekening met deze verschillen. De lessen starten met een gezamenlijke instructie. Na de instructie zullen de kinderen op verschillende niveaus de stof verwerken. Natuurlijk is er ruimte voor extra- en verlengde instructie.

Vier momenten in de week is er ruimte voor leerlingen om aan hun eigen doelen en hulpplannen te werken.

Er wordt gebruik gemaakt van minimumstof, basisstof en verrijkingsstof/verdiepingsstof.

In onze school wordt niet gewerkt met vakleerkrachten. Het ontbreekt ons aan de financiële middelen. 
Op maandag geeft de buurtsportcoach de lessen bewegingsonderwijs. 
Waar kan maken we wel gebruik van specialisten. Zo werken we samen met de buurtsportcoach en maken we gebruik van docenten van de muziekvereniging.
Er zijn leerkrachten die zich specialiseren op een bepaald vakgebied. Zo hebben we bv een leerkracht die een master heeft gehaald in rekenen; is er een leerkracht die zich heeft verdiept aan goed onderwijs voor jongens, is er een leerkracht die zich specialiseert in hoogbegaafdheid en is er een leerkracht die een opleiding remedial teaching heeft gedaan.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De inspectienorm is: 40% van de onderwijstijd moet besteed worden aan de basisvakken. Binnen de groepen kijken wij naar de specifieke onderwijsbehoeften en passen hier de onderwijstijd op aan. Zo kan er in de ene groep meer tijd besteed worden aan rekenen en in de andere groep meer tijd aan lezen. Daarnaast is de 40% het minimum, naar behoefte wordt er meer tijd aan de basisvakken besteed.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Mocht het nodig zijn, dan kunnen wij als school een beroep doen op verschillende deskundigen vanuit het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Rijnstreek en de ambulante educatieve dienst.

Daarnaast is er regelmatig contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Een medewerker van het JGT verzorgt bij ons op school sociaal pedagogische begeleiding voor individuele leerlingen in samenspraak met ouders en leerkracht.

Kinderen die meer uitdaging nodig hebben kunnen deelnemen aan onze plusgroepen.

Ook kunnen onze leerlingen gebruikmaken van het plusaanbod van het samenwerkingsverband.

Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan past in het basisaanbod kunnen vanaf schooljaar 2016-2017 terecht in de Pluszorggroep.

Vanuit de subsidie NPO kunnen kinderen uit de onderbouw, die achterstand hebben opgelopen tijdens de Coronaperiode, gebruik maken van de pluszorgaanhaakklas.

Ook vanuit deze subsidie kunnen kinderen van heel de school gebruik maken van een individuele leerlingbegeleider.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de nieuwbouwplannen staan we specifiek stil bij de kansen die nieuwbouw biedt om snel overprikkelde kinderen meer ruimte, rust te bieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt samen met Stichting Kinderopvang Liemeer (SKL).

Zij verzorgen het peuterspeelzaalwerk en hebben aangrenzend aan ons gebouw de BSO en kinderdagverblijf zitten.

Ieder jaar zetten we een aantal stappen die de samenwerking vergroten en zo werken we toe naar een doorgaande lijn voor alle kinderen van 0 tot 14 jaar.

Terug naar boven