De Klimop

Rembrandtstraat 27 3035 LL Rotterdam

  • Schoolfoto van De Klimop
  • Schoolfoto van De Klimop
  • Schoolfoto van De Klimop
  • Schoolfoto van De Klimop
  • Schoolfoto van De Klimop

Het team

Toelichting van de school

7,0 fte Onderwijs gevend personeel

2,6 fte Onderwijs gevend personeel in opleiding

0,8 fte Conciërge

0,4 fte Medewerker ouderbetrokkenheid

1,0 fte Leraarondersteuner

0,8 fte Interne begeleider

1.0 fte Vakkracht bewegingsonderwijs

1,6 fte stagiaires

0,6 fte DirectieVakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt de klas, indien mogelijk, bemand door een collega-leerkracht voor continuïteit. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij zijn een Lekker-Fit school. 

Met het programma Rotterdam Lekker Fit! zet de gemeente Rotterdam zich sinds 2005 in voor Rotterdamse kinderen tot en met 12 jaar. Met allerlei acties brengen we de kinderen in beweging met meer en beter bewegingsonderwijs en maken we de gezonde keuze het makkelijkst. Concrete voorbeelden van Lekker Fit!-acties zijn bijvoorbeeld de drie beweegmomenten op de Lekker Fit scholen; het stimuleren van gezonde traktaties en het drinken van water; het inrichten van smakelijke moestuinen voor kleuters.Overgewicht staat een gezonde ontwikkeling van kinderen in de weg. Rotterdamse kinderen hebben vaker overgewicht dan kinderen in de rest van het land. Deze kinderen hebben op deze leeftijd al lichamelijke en mentale problemen. Ook op termijn hebben ze meer kans op ziektes zoals diabetes, hart- en vaatziekten en depressie.Het team van Lekker Fit! werkt samen met een 92 basisscholen en 145 kinderopvanglocaties die vooral gevestigd zijn in wijken met hoog overgewicht. Er is een specifiek aanbod voor peuters, kleuters en kinderen in groep 3-8. Ook werkt het team nauw samen met vele organisaties in een aantal Rotterdamse wijken.

Vanaf groep 1 hebben alle groepen 3 x per week een bewegingsonderwijs. Over het algemeen is dat een gymles van een vakleerkracht gymnastiek. In de groepen 5 en 6 is er eenmaal per twee weken een zwemles ingeroosterd.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De opgegeven uren voor bijv. taal/rekenen/fonemisch bewustzijn en techniek zijn slechts de uren die volgens het rooster aan de betreffende vakken worden besteed bij het speel-leren in de grote kring. Daarnaast komen deze vakken uitgebreid aan de orde bij het speel/werken in bijvoorbeeld de taalhoek, rekenhoek, bouwhoek en de huishoek. Hier komen taalverwerving, woordenschatuitbreiding, begripsontwikkeling en voorbereidend rekenen uitgebreid aan bod. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Er is een aanbod Cultuur met Kwaliteit via KCR: 

Het Cultuurtraject Rotterdam is het basisaanbod cultuureducatie voor leerlingen uit het Rotterdamse onderwijs. Een inspirerende educatieve route langs de concertzalen, theaters en musea van Rotterdam. In een schoolloopbaan maken alle leerlingen van je school kennis met iedere kunstdiscipline: beeldende kunst, dans, media, theater, muziek, erfgoed en literatuur.

Er is een wekelijks aanbod muziek IKEI / Kunst ID Zingen in de klas voor alle kinderen van de school. 

Ieder Kind een Instrument is bedoeld om kinderen, die dat van huis uit niet vanzelfsprekend meekrijgen, kennis te laten maken met het leren bespelen van een muziekinstrument.

Er is een vakdocent techniek voor de groepen 3,4 en 5. Voor de kinderen van de groepen 6,7 en 8 is een techniek aanbod na schooltijd. Voor de kinderen van groep 7 is een aanbod talentontwikkeling na schooltijd in samenwerking met studenten van de Leidse universiteit (honours programma)

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs.

Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)

Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplicht

Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur, bij voorkeur als uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn.Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd:

https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/

Schoolondersteuningssprofiel

Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Ons schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt bijvoorbeeld voor rekenen in het boek van groep 5.Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld: binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning. In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Ook de jaarlijkse bijstelling wordt door ouders ondertekend.

Er is een schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit PPO. Er is een ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is. Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/

Wij kunnen voorzien in enkelvoudige onderwijsbehoeften 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Jonge kind

Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

Samen met de peuterspeelzaal van Peuter & Co bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. We werken in groep 1/2 met de thema's van de Kleuteruniversiteit en zoeken daarin naar een samenwerking en doorgaande lijn met de voorschool. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande en ononderbroken leerlijn

Van peuterspeelzaal naar groep 1

Als uw kind de overstap maakt van de peuterspeelzaal naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas. Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren.

Voorbereiden op groep 3

Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we een aantal thema’s die een periode centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling

We werken in groep 1 en 2 en 3 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de leerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte in te spelen.

Het volgen van de ontwikkeling

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode ‘KIJK!’. Dit doen we structureel gedurende de kleuterperiode en bespreken we met u tijdens de voortgangsgesprekken. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerlingadministratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend.


Terug naar boven