De Vliedberg

Korne 180 3068 GN Rotterdam

  • Schoolfoto van De Vliedberg
  • Schoolfoto van De Vliedberg
  • Schoolfoto van De Vliedberg

In het kort

Toelichting van de school

De Vliedberg: Samen leren voor de toekomst!

De Vliedberg is een katholieke basisschool. Onze schoolpopulatie is een afspiegeling van de wijk en een dwarsdoorsnede van de Rotterdamse bevolking. Wij zien een goede communicatie en samenwerking met ouders als een voorwaarde om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Wij zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat op school waardoor de leerlingen optimaal tot leren kunnen komen. Dit doen wij onder andere door veel aandacht te besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Hiervoor gebruiken wij de methode Kwink.

Er wordt onderwijs gegeven aan ongeveer 200 leerlingen en er wordt gewerkt met een gedifferentieerd aanbod en daarbij passende instructie. De Vliedberg heeft een goede zorgstructuur en biedt verrijking en uitdaging voor kinderen die dit nodig hebben. De zorg voor de leerlingen richt zich niet alleen op de leerprestaties, maar ook op hun sociale competentie. Speerpunten van De Vliedberg zijn; pedagogisch klimaat, woordenschatonderwijs, spelend leren in groep 1-2 en de hoofdvakken rekenen en taal/ spelling.
De Vliedberg is een LekkerFit! school. Wij hechten waarde aan een gezonde leefstijl, de leerlingen krijgen veel bewegingsonderwijs en drie keer in de week krijgen alle leerlingen gratis groente en fruit vanuit het  EU- Schoolfruitproject.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en vertrouwd
  • Respect en gelijkwaardigheid
  • Persoonlijke aandacht
  • Woordenschatontwikkeling
  • Leren zichtbaar maken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven