De Schakel

Prinses Marijkeweg 7 A 8463 VJ Rotsterhaule

 • Sanen kom je verder
 • Leren met inzet van moderne ICT middelen
 • Leren over wat je bezig houdt
 • Een veilige, sociale omgeving als basis om te ontwikkelen

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Talentenontwikkeling
 • Veilig klimaat voor ieder kind
 • Actief thematisch leren
 • Digitaal en innovatief
 • Met elkaar en de omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 starten we met 44 leerlingen.

De prognose van een school voor basisonderwijs geeft per jaar inzicht in het te verwachten aantal leerlingen van de school of nevenvestiging waarbij rekening wordt gehouden met:

 • het voedingsgebied;
 • de bevolking in het voedingsgebied, verdeeld in relevante leeftijdsgroepen;
 • de woningvoorraad en wijzigingen daarin, inclusief een eventuele wijziging van het voedingsgebied;
 • veranderingen als gevolg van migratie, sterfte en geboorte in de leeftijdsgroepen;
 • veranderingen in de bevolking als gevolg van wijzigingen in de woningvoorraad;
 • de verdeling van de leerlingen als gevolg van de belangstelling voor de basisschool;
 • het onderwijs dat wordt gegeven.

Het 'Beleid aanmelding en toelating' kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl bij 'Over de school' -> 'In het kort'.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
50
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken op school met een continurooster. De schoolbel gaat om 8.25 uur zodat alle lessen om 8.30 uur kunnen starten. Dit houdt in dat de kinderen elke dag van 8.30 uur tot 14.15 uur les krijgen (groep 1 t/m 4 zijn op vrijdag om 12.00 uur uit), en tussen de middag op school brood eten. De kinderen dienen daarom een lunchpakket en drinken mee naar school te nemen. Voor sommige kinderen van groep 1 is het nog te vermoeiend om alle vier middagen naar school te gaan. De leerkrachten van deze groep zullen met de desbetreffende ouders overleggen wat bij het kind past.

Brengen en halen

Voor de veiligheid van uw kind(eren) vragen wij u om uw kind(eren) zoveel mogelijk lopend of met de fiets te brengen. Mocht u wel gebruikmaken van de auto, wilt u dan zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer aanhouden door vanaf de Streek de Prinses Marijkeweg in te rijden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsbeleid is per school vastgelegd in een ARBO- en veiligheidsbeleidsplan. Daarin staat de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid voor de komende jaren beschreven. Op elke school is een personeelslid belast met de taken van preventiemedewerker. Deze medewerker denkt mee over het veiligheidsbeleid, signaleert trends in de sociale veiligheid en coördineert de bedrijfshulpverlening binnen de school. Bovendien draagt deze persoon zorg voor de coördinatie en uitvoering van het veiligheidsbeleid op de school. Ook is hij/zij belast met de registratie en evaluatie van ongelukken, bijna-ongelukken, incidenten en onveilige situaties. Alle ongevallen worden bij de algemene directie gemeld. Verder heeft elke school een aantal personeelsleden opgeleid als bedrijfshulpverleners. Zij volgen jaarlijks een opleiding om bij te blijven t.a.v. de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het bijstellen en regelmatig oefenen van het ontruimingsplan binnen de school. De bovenschoolse arbocoördinator initieert en bewaakt het beleid.

Terug naar boven