Openbare Dalton Basischool de Wingerd

Kersenberg 52 4708 KC Roosendaal

  • Bij ons mag je uitgroeien tot de beste versie van jezelf.
  • Iedere week krijgen de leerlingen muziekles van meneer Ronald.
  • Daar waar leerlingen en leraren elkaar ontmoeten en van en met elkaar leren in een veilige leer- en werkomgeving.
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basischool de Wingerd
  • Schoolfoto van Openbare Dalton Basischool de Wingerd

In het kort

Toelichting van de school

De Wingerd is een dynamische school waar leerlingen en medewerkers elkaar ontmoeten en van en met elkaar leren in een veilige leer- en werkomgeving. Onze school staat voor kwalitatief goed en verfrissend onderwijs dat leidt tot het maken van de juiste stappen door de leerlingen en een goede aansluiting op de toekomst. Een aansluiting die past bij de capaciteiten van de leerlingen. Bij De Wingerd mag je jezelf zijn en uitgroeien tot de beste versie van jezelf: ‘De mens zonder vrees’: zelfsturend, initiatiefrijk, verantwoordelijk en sociaal in het leven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vrijheid &verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid
  • samenwerking
  • seflectie
  • effectiviteit & doelmatigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
377
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het anti-pestprotocol vindt u in hoofdstuk 6 t/m 9 van het Veiligheidsplan.
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld staat omschreven in hoofdstuk 14 van het Veiligheidsplan.

Terug naar boven