Basisschool Vincent van Gogh

Donderbergweg 43 6044 SX Roermond

  • In verschillende groepen vindt er in samenwerking met de harmonie muziekonderwijs plaats.
  • In onze sfeervolle aula kan niet enkel rustig worden gewerkt, maar vinden ook onze vieringen binnen school plaats.
  • In onze schoolbieb is een breed scala aan boeken te vinden!
  • In onze plusklas, 't Zonnebloematelier, krijgen een aantal leerlingen uit de groepen 6 t/m wekelijks verrijkend onderwijs.
  • In al onze groepen wordt er extra aandacht aan woordenschatonderwijs gegeven om de Nederlandse taal sneller machtig te maken.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Wederzijds respect
  • Vertrouwen
  • Samenwerken
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale veiligheid controleren we jaarlijks middels het afnemen van de vragenlijst vanuit het programma Vensters danwel via de tweejaarlijkse grote enquête van Beekveld en Terpstra. Jaarlijks monitoren we verder de sociale veiligheid middels het afnemen van Viseon. In de gehele school worden de vragenlijsten door leerkrachten ingevuld. Leerlingen vanaf groep 6 vullen deze vragenlijsten ook zelf in.

Terug naar boven