IKC Klaver Fjouwer

Tsjerkemar 8 8614 XD Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân)

  • Schoolfoto van IKC Klaver Fjouwer
  • Het lesplein is het hart van onze school. Hier presenteren we aan elkaar, vieren we samen of werken we aan gezamenlijke activiteiten.
  • De wereldoriënterende vakken worden thematisch schoolbreed aangeboden.
  • Jong en oud leren van elkaar.
  • Laten zien wat je hebt geleerd, je eigen leerproces vertellen.

In het kort

Toelichting van de school

IKC Klaver Fjouwer  valt onder de onderwijskoepel ‘Palludara’. Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan. Wij geloven in kinderen! Binnen Palludara creëren we een omgeving die het leren bevordert en waarin de kinderen veilig kunnen opgroeien. Wij vinden de driehoeksrelatiekind-ouder-leerkracht essentieel, elk kind moet ‘gezien’ worden. Wij streven er altijd naar dat alle leerlingen zo thuis nabij mogelijk en op maat al hun talenten optimaal kunnen ontplooien. Onze school is een IKC (Integraal Kindercentrum). Andere participanten zijn POV “De Joopykjes” en BSO van Stichting Kinderopvang Friesland. De Lytse Byb (schoolbibliotheek voor kinderen van 2 t/m 12 jaar) zit ook als participant in ons gebouw.

Wij wensen de leerlingen en alle betrokkenen een fijne schooltijd op ‘IKC Klaver Fjouwer’ toe!    

Namens het team en de medezeggenschapsraad(MR),  

Esther Bergsma-Tolhoek Schooldirecteur      

KBS ’Klaver Fjouwer'

Tsjerkemar 8

8614 XD Oudega (SWF)

tel: 0515 469897

emailadres: klaverfjouwer@palludara.nl

website: www.klaverfjouwer.frl      

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Talent
  • Vertrouwen
  • Duurzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telde op 01-10-2022 87 leerlingen. Onze leerlingenpopulatie is woonachtig in de dorpen Oudega, Gaastmeer, Sandfirden, Idzega en Abbega. En de omliggende regio. 

Aanmelding van uw kind

Wanneer u interesse heeft in onze school, nodigen wij u van harte uit voor een kennismakingsgesprek met de directeur en een rondleiding door de school! U kunt telefonisch of via de schoolmail een afspraak maken, maar u mag natuurlijk ook altijd binnenlopen. Tijdens het kennismakingsgesprek geven wij u informatie over Klaver Fjouwer. Wanneer uw kind is aangemeld, maakt de leerkracht van groep 1 een vervolgafspraak met u voor een intakegesprek en worden er in overleg met u vijf dagdelen ingepland ter kennismaking in groep 1-2 voor uw kind.

Op de website kunt u onder het kopje "aanmelden" het aanmeldformulier terugvinden en een uitgebreide versie van het aannamebeleid, https://klaverfjouwer.frl/inschrijfformulier-ynskriuwformulier/ 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven