School voor Speciaal Basisonderwijs Het Baken

de Vlasakkers 7 5345 BC Oss

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Het Baken

In het kort

Toelichting van de school

SBO Het Baken is de school voor speciaal basisonderwijs in Oss. SBO Het Baken geeft richting aan het onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar die het op het reguliere basisonderwijs niet redden en daarom zijn aangewezen op speciale pedagogische en didactische hulp.SBO Het Baken biedt een veilige plek voor kinderen en hun ouders. Een plek waar kinderen zich in een vertrouwde, gestructureerde en rustige omgeving ontwikkelen op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, waarbij we ons altijd richten op de individuele doelen per kind. We streven naar het maximaal haalbare van een kind op alle vakgebieden, vanuit sociaal-emotioneel perspectief. SBO Het Baken geeft kinderen, ouders en leerkrachten een omgeving waarin men respectvol met elkaar om kan gaan, rekening houdend met ieders mogelijkheden en beperkingen.Naast gespecialiseerde leerkrachten, onderwijsassistentes en intern begeleiders werken op SBO Het Baken ook logopedisten, psychologen en een schoolmaatschappelijk werker. Daardoor is extra hulp en ondersteuning altijd dichtbij en snel inzetbaar. Er is sprake van een multidisciplinaire aanpak van de verschillende problematieken.Bent u geïnteresseerd in onze school, dan bent u van harte uitgenodigd contact op te nemen. Onze directeur, afdelingsleiders of intern begeleiders ontvangen u dan en laten u de school zien: zo krijgt u een indruk van de school.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven