Kindcentrum De Uitdaging

Dick Brunastraat 1 6515 ZZ Nijmegen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Uitdaging
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Uitdaging

In het kort

Toelichting van de school

 Kindcentrum de Uitdaging, Daar waar uw kind uitgedaagd en gezien wordt!

De Uitdaging is een kindcentrum in Nijmegen-Noord. Sinds 2019 in een prachtig nieuw gebouw, passend bij onze onderwijsvisie.

Wij willen kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op leven en werken in de 21e eeuw; een tijd vol nieuwe en snel veranderende uitdagingen! Kinderen die opgroeien in deze tijd hebben naast belangrijke basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen ook vaardigheden nodig als kritisch en creatief denken, samenwerken, communiceren en mediawijsheid. 

Samen met u als opvoeders willen we het beste voor uw kind in een relatie die gebouwd is op wederzijds respect en vertrouwen. Een open en duidelijke communicatie is een belangrijke voorwaarde hiervoor.

Hoe wij vorm geven aan ons onderwijs en vanuit welke visie we dit doen, kunt u lezen in deze schoolgids. Wij hopen dat u na het lezen van deze schoolgids een goede indruk heeft van de Uitdaging en het onderwijs dat uw kind op onze school volgt. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om deze te stellen. U bent altijd van harte welkom op onze school.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad (MR). 

Team Kindcentrum De Uitdaging

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdagend leren
  • Rijke leeromgeving
  • Brede ontwikkeling
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum De Uitdaging is de school in de nieuwe wijk De Grote Boel in Nijmegen.

De komende jaren zal De Uitdaging nog groeien. Het gebouw kan 480 leerlingen huisvesten. Op dit moment hebben wij:

4 groepen 1/2

4 groepen 3/4

4 groepen 5/6

2 groepen 7/8


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
356
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven