Tytylschool de Maasgouw Maastricht

Bemelergrubbe 5 6226 NK Maastricht

Schoolfoto van Tytylschool de Maasgouw Maastricht

Sociale ontwikkeling

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Vanuit het instroomprofiel wordt bepaald welke leerroute een leerling kan volgen. Binnen Tyltylschool de Maasgouw worden 3 leerroutes aangeboden. Gedurende de schoolloopbaan volgen we de ontwikkeling van de leerling aan de hand van toetsen en observaties. Deze ontwikkelingslijn geeft ons richting voor advies voor uitstroom. Uitstroomadvies wordt met ouders en leerlingen besproken door het klassenteam en indien gewenst sluit schoolpedagoog hier ook bij aan. ??Voor het VSO zijn er drie uitstroomprofielen, namelijk: dagbesteding belevend, dagbesteding activerend/taakgericht? en dagbesteding arbeidsmatig?.


Uitstroom SO

In het SO bieden wij onderwijs aan voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Er wordt toegewerkt richting uitstroom in het VSO. 


Uitstroom VSO

De laatste fase van het onderwijs op Tyltyschool de Maasgouw is gericht op de uitstroom naar een vervolgplek. De fase start in het schooljaar dat de leerling 16 jaar wordt. Het verder ontwikkelen en ontdekken van talenten is daarbij net zo belangrijk als het zoeken naar een geschikte dagbesteding. Op die manier wordt iedere leerling in zijn kracht gezet. De dagbesteding moet bijdragen aan een begrepen en waardevol leven van de leerling, zodat ook na de schoolperiode een “goed leven” gewaarborgd blijft. De leerlingen lopen een gewenningsstage en in overleg met de ouders wordt een keuze gemaakt voor de meest passende plek. Het is per leerling verschillend wat de meest gunstige leeftijd is om uit te stromen. Leerlingen mogen uiterlijk tot het 20e levensjaar op het VSO blijven om de overstap naar een vervolgplek te maken. Dit is in de Wet op Expertisecentra vastgelegd. Er wordt gestreefd naar een uitstroom op 18 jarige leeftijd. 

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven