IKC ZIEZO!

Borghaag 25 6228 GC Maastricht

  • Sfeerimpressie tijdens een les muzikale vorming in de kleutergoep
  • Leerlingen tijdens de pauze op het schoolplein
  • Kleuters presenteren aan hun ouders wat ze geleerd hebben naar aanleiding van een kunstproject
  • Alle kinderen van de school presenteren hun eigen circusact aan de ouders van de school
  • Van elk kind uit groep 1-2 een originele uitnodiging voor de ouders

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze SchoolVenster-pagina van OBS De Kring in Maastricht.

Door middel van de informatie die u op deze pagina's aantreft, verantwoorden wij ons aan alle geïnteresseerden. Omdat wij transparantie hoog in het vaandel hebben staan, vinden we het vanzelfsprekend dat we zoveel mogelijk informatie met u delen. Op basis van de gegeven informatie kunt u zich alvast een beeld vormen van onze school.

Omdat het niet alleen gaat om deze gegevens, is uw beeld pas écht compleet na een bezoek van u aan onze school. Via de adresgegevens kunt u hiertoe een afspraak maken.

Voor vragen en of opmerkingen dan wel een toelichting verwijzen we u naar onze website http://www.obsdekring.net

of naar ons mailadres info.kring@kom-leren.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De demografische gegevens van de wijken die behoren tot het voedingsgebied van de school laten een lichte groei van het leerlingenpotentieel zien voor de komende jaren.

In de komende 2 jaar zal de fusie met partnerschool OBS De Perroen en Peuter- en BSO-partner MIK leiden tot Kindcentrum Ziezo! In 2020 opent dit Kindcentrum in een spiksplinternieuw modern gebouw aan de Borghaag in de woonwijk De Heeg.

Na de ingebruikname van dit nieuw gebouw is te verwachten dat het leerlingenaantal zowel van peuters alsook van basisschoolleerlingen gestaag zal groeien. Datzelfde zal gelden voor het aantal kinderen dat gebruik maakt van de buitenschoolse opvang.

  

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
309
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven