De Finnjol

Jol 24 54 8243 GR Lelystad

Schoolfoto van De Finnjol

In het kort

Toelichting van de school

Op de Finnjol is iedereen welkom! Onze school wordt bezocht door leerlingen met verschillende achtergronden. Zowel op sociaal als op religieus gebied. Dit maakt onze school tot een boeiende gemeenschap, waarin we met elkaar leven met respect voor verschillende meningen en overtuigingen.

We streven ernaar dat kinderen zich gewaardeerd voelen zoals zij zijn. Verschillen in uiterlijk, kwaliteiten, interesses en persoonlijkheid maken een mens uniek en waardevol. Het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen school en ouders is en blijft één van de speerpunten van onze school. Ouderbetrokkenheid bij onze school is onmisbaar voor een goede ontwikkeling van alle leerlingen. Samen gaan wij ervoor om het beste uit uw kind te halen!

Op de Finnjol bieden we een breed en passend aanbod waarbij we streven naar zo min mogelijk doorverwijzingen naar SO/SBO. Dit vraagt iets van onze inzet van extra ondersteuning van de leerlingen. We zien dat we hiermee leerlingen meer kans kunnen geven om, ondanks grotere ondersteuningsvragen, op de Finnjol hun school af te maken. Dit heeft als effect dat Finnjol relatief veel zij-instromende leerlingen heeft. Deze leerlingen zijn vaak op een andere school vastgelopen en door de expertise binnen de Finnjol lukt het regelmatig om toch een reguliere onderwijsplek te blijven bieden.
We zijn constant in ontwikkeling en blijven kritisch met elkaar in wat kan en mogelijk is binnen de Finnjol en op welke manier we dit vorm kunnen geven. We zijn in ontwikkeling als het gaat om het goed zicht houden van de ontwikkeling van alle leerlingen, waarbij ook de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Dit is tevens gezien door de onderwijsinspectie in maart 2023. Zij komen dit schooljaar kijken of de gewenste ontwikkeling ook doorgemaakt wordt.

Namens team en medezeggenschapsraad,

Patricia Delemarre en Ester Burdorf

Directie De Finnjol

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren van en met elkaar
  • Leren door doen en ontdekken
  • Eigenaarschap
  • Brede ontwikkeling
  • Gewoon goed onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons aannamebeleid: Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld.

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties.

U kunt hierover meer lezen in protocol P 3100 Toelaten, schorsen en verwijderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven