De Tjalk

Tjalk 2941 8232 LT Lelystad

Schoolgids 2022-2023

In het kort

Toelichting van de school

Deze site, onderdeel van Vensters PO, is een extra informatiepunt voor ouder(s)/verzorgers. Bent u op zoek naar een school voor uw kind? We nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen! Niet alleen hier in ons SchoolVenster, maar ook op de site van onze school.

Op de Tjalk zijn de Daltonprincipes zelfstandigheid, samenwerking, reflecteren, effectiviteit en vrijheid erg belangrijk. Samenwerken op basis van respect en vertrouwen ziet u terug in goede resultaten. Die sfeer zorgt ook dat het element vrijheid tot ontplooiing kan komen op school.

In dit Schoolvenster vindt u informatie die afkomstig is van DUO, de Inspectie van Onderwijs en de school

Voor nog meer informatie kijkt u ook in de schoolgids waarin we ouders en belangstellenden uitgebreid informeren over het reilen en zeilen op school. Vanaf september 2020 download u die op deze pagina of haalt u op school de papieren versie op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid
  • Samenwerking
  • Effectiviteit en doelmatigheid
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen, ouders en personeel moeten in een veilige omgeving kunnen werken en leren. De school heeft hiervoor een veiligheidsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven welke afspraken zijn gemaakt om de fysieke en sociale veiligheid op school te garanderen, om onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen bij een incident. Denk bij fysieke veiligheid bijvoorbeeld aan hygiëne, veilige speeltoestellen en ontruiming van de school bij een calamiteit. Sociale veiligheid gaat over privacy, omgangsvormen, het voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie. Onderliggende protocollen zijn te vinden op onze schoolwebsite.  

Terug naar boven