De Tjalk

Tjalk 29 41 8232 LT Lelystad

Schoolgids 2023-2024

In het kort

Toelichting van de school

Deze site, onderdeel van Vensters PO, is een extra informatiepunt voor ouder(s)/verzorgers. Bent u op zoek naar een school voor uw kind? We nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen! Niet alleen hier in ons SchoolVenster, maar ook op de site van onze school.

Op de Tjalk zijn de Daltonprincipes zelfstandigheid, samenwerking, reflecteren, effectiviteit en vrijheid erg belangrijk. Samenwerken op basis van respect en vertrouwen ziet u terug in goede resultaten. Die sfeer zorgt ook dat het element vrijheid tot ontplooiing kan komen op school.

In dit Schoolvenster vindt u informatie die afkomstig is van DUO, de Inspectie van Onderwijs en de school

Voor nog meer informatie kijkt u ook in de schoolgids waarin we ouders en belangstellenden uitgebreid informeren over het reilen en zeilen op school. Vanaf september 2020 download u die op deze pagina of haalt u op school de papieren versie op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid
  • Samenwerking
  • Effectiviteit en doelmatigheid
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons aannamebeleid : Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. Voorwaarden van de aanname is dat ouders de grondslag en het onderwijsbeleid van de school respecteren of verklaren dit te onderschrijven. 

In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Wij moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. U kunt hierover lezen in : P 3100 Toelaten. schorsen en verwijderen van leerlingen (2).pdf

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
236
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen, ouders en personeel moeten in een veilige omgeving kunnen werken en leren. De school heeft hiervoor een veiligheidsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven welke afspraken zijn gemaakt om de fysieke en sociale veiligheid op school te garanderen, om onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen bij een incident. Denk bij fysieke veiligheid bijvoorbeeld aan hygiëne, veilige speeltoestellen en ontruiming van de school bij een calamiteit. Sociale veiligheid gaat over privacy, omgangsvormen, het voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie. Onderliggende protocollen zijn te vinden op onze schoolwebsite.  

Terug naar boven