't Bolwerk

Klerkenhof 1 2353 WB Leiderdorp

Schoolfoto van 't Bolwerk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof, ziekte of andere afwezigheid van leerkrachten wordt altijd gestreefd naar een vervanging die voor de kinderen het meest rustig en vertrouwd voelt. Geregeld lukt het door interne verschuivingen kortdurende vervanging door eigen leerkrachten te realiseren. 

Bij langdurige vervangingen zoeken wij, waar mogelijk, naar continuïteit met bekende en bekwame medewerkers.

Indien noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van geselecteerde invalleerkrachten via eigen werving.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op ’t Bolwerk zijn de groepen verdeeld in twee bouwen. Een bouw is een leeromgeving waarbinnen kinderen van elkaar leren en op verschillende niveaus kunnen functioneren. De onderbouw bestaat uit twee kleutergroepen 1 /2 en de groepen 3 en 4. De bovenbouw bestaat uit de groepen 5, 6, 7 en groep 8. Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de groepen van hun bouw, werken nauw samen en zorgen samen voor continuïteit. Elke bouw heeft een eigen coördinator. Voor de onderbouw zijn dat  Lisette van Haaren en Anneke van Vliet en voor de bovenbouw is dat Jan van der Wel.

Groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 worden veel activiteiten gezamenlijk in de kring geïntroduceerd. De instructie en verwerking worden in verschillende niveaus aangeboden. In hoeken en groepen gaan de kinderen zelfstandig aan de slag met het materiaal en/of de opdracht. De leerkracht heeft hierbij een stimulerende en observerende rol. Tevens probeert de leerkracht de kinderen te interesseren voor "nieuwe dingen" die aansluiten bij het niveau en de ontwikkeling van het kind. Er zijn veel verschillende hoeken ingericht waarin de kinderen zich al spelend kunnen ontwikkelen. Ook kunnen ze een keuze maken uit de materialen uit de kast. Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van de kleuters op creatief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied. Door het spelen met ontwikkelingsmateriaal ontwikkelen de kleuters inzicht en wordt gewerkt aan de ontwikkeling op het gebied van taal/lezen, rekenen en schrijven. Ook worden allerlei technieken aangeleerd, zoals de potloodgreep, plakken en knippen, verven en het omgaan met materiaal. De computer rekenen wij ook tot de ontwikkelingsmaterialen.

In het speellokaal is het verkennen van de ruimte belangrijk; in de spelvormen onderscheiden we het fantasiespel en dans- en tikspelletjes. Kleuters bewegen in ieder geval eenmaal per week in het speellokaal. Er wordt omgegaan met groot materiaal (klimmen, springen, balanceren) en met klein materiaal (gooien, werpen, vangen, rollen). Bij het buiten spelen hebben de kinderen de keus uit de zandbak, het klimrek, rollend materiaal, bouwmateriaal en klein materiaal.

Groep 3 t/m 8

‘t Bolwerk verzorgt passend onderwijs. Passend onderwijs biedt de kinderen de leerstof waar ze ‘aan toe zijn’. Hierbij wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de basisbehoefte en onderwijsbehoefte van ieder kind. Vanaf groep 1 inventariseert de leerkracht dan ook wat de onderwijsbehoefte van een kind is. Met ander woorden: wat werkt bij dit kind, hoe komt het optimaal tot leren? 

Daarnaast is de taak van de leerkrachten om de kinderen díe leerstof aan te bieden die past bij hun leer- en ontwikkelingsniveau. 

Leerstof moet in de zone van de ‘naaste ontwikkeling’ liggen, niet te moeilijk zijn, maar wel voldoende uitdaging bieden. 

‘t Bolwerk is een flexibele organisatie geworden waarbinnen het praktisch mogelijk is om kinderen het onderwijs te geven dat ze nodig hebben. Van te voren wordt geïnventariseerd welke instructie een kind per vak nodig heeft. In de groepen werken we met drie instructiegroepen en waar nodig halen kinderen de instructie die bij hen past in een andere groep. Wij noemen dit handelingsgericht werken: het handelen van de leerkracht sluit aan bij wat een kind nodig heeft.

In de groepen 3 en 4 wordt veel tijd en aandacht geschonken aan het leren lezen en schrijven. De cognitieve basisvakken (rekenen, taal, lezen, Engels) in de groepen 3 t/m 8 krijgen alle tijd en aandacht in de ochtenduren. We bieden de kinderen daarbij een herkenbare structuur met een zo veel mogelijk vast rooster. Dit schept ook mogelijkheden voor klasoverstijgende differentiatie. In de blokken instructie en/of zelfstandig werken wordt nadrukkelijk aandacht geschonken aan de cognitieve vaardigheden, waarbij gestreefd wordt naar een optimaal en passend leerrendement. 

Voor het vak Engels hanteren wij een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. In de groepen 6 t/m 8 worden de lessen gegeven door een vakleerkracht. In het vak Moderne Media leren de kinderen hun weg vinden in de digitale wereld waar zij dagelijks mee worden geconfronteerd. Niet alleen technische vaardigheden (typen, tekstbewerking, programmeren) maar ook sociale en bewuste omgang met digitale media wordt in deze lessen behandeld. 

De basis van onze lessen is de klassikale instructie, uitgebreid met motiverende en coöperatieve werkvormen. Leerlingen die meer of andere uitdaging nodig hebben, worden in kleine groepjes of individueel geïnstrueerd dan wel ondersteund door hun eigen leerkracht. Voor het zelfstandig werken zijn binnen het ruime schoolgebouw verschillende werkplekken beschikbaar. 

Vanaf groep 5 werken we met dag- en weektaken. De leerkracht geeft instructie aan een instructiegroep; daarnaast zijn kinderen zelfstandig bezig met het verwerken van leerstof. De voordelen van deze manier van werken zijn dat kinderen veel meer in eigen tempo en op eigen niveau de leerstof kunnen verwerken. 

De zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & milieu) en de creatieve vakken (handvaardigheid, tekenen, muziek) krijgen een plaats in de middaguren. Aanvullend hierop vinden in de groepen 5 t/m 8 tweemaal per week de zogeheten 'ateliers' rondom verschillende onderwerpen plaats. Te denken valt aan dans, programmeren, drama, koken, filosofie, schaken, techniek en extra gymles. Talenten van zowel kinderen als leerkrachten worden hierbij verder ontplooid. Daarnaast vindt verbreding plaats middels het inschakelen van gast- en hulpdocenten. De ateliers zijn gericht op het ontwikkelen van diverse competenties van de kinderen. Uiteraard is er zorg en aandacht voor het blijven(d) voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. 

Kortom: wij willen de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling en hen helpen om zich zo volledig mogelijk te kunnen ontplooien. Wij willen de kinderen een stevige basis geven om te kunnen voldoen aan de eisen van de hedendaagse maatschappij! 

De leerlijnen voor de verschillende ontwikkelingsgebieden staan vast. Er zijn echter kinderen die meer, minder of anders nodig hebben. Deze kinderen krijgen binnen de groep de gelegenheid op hun eigen niveau, in hun eigen tempo te werken. Dit wordt beschreven in het groepsplan. De leerkracht wordt bij het maken van dergelijke plannen bijgestaan door de interne begeleider. Dit is één van de leerkrachten van de school, die op dit gebied een specifieke functie heeft. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u hierover de ondersteuningsgids raadplegen. Er ligt altijd een exemplaar ter inzage op school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 wordt gewerkt vanuit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. In de werkwijze staat het ‘spelend leren’ centraal. Binnen de thema’s wordt uitgebreid aandacht besteed aan de taal- en rekenontwikkeling. Ook de motorische, sociaal-emotionele en kunstzinnige vorming komen hierbij aan bod. In de middag is er onder andere aandacht voor de vakken Engels, Moderne Media, verkeer en bewegingsonderwijs. Dit laatste vindt plaats in de gymzaal binnen het gebouw, of bij mooi weer op het plein. Het onderwijsaanbod wordt in kleine (instructie)groepen, individueel of klassikaal aangeboden. Tijdens de werkles werken de kinderen in heterogene groepen aan een opdracht die gerelateerd is aan het thema. Deze opdrachten kunnen uiteenlopen van een knutselopdracht of een spelvorm tot het werken met ontwikkelingsmateriaal.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De schooldagen op 't Bolwerk hebben een duidelijke en voor de kinderen herkenbare structuur, met een verschillend accent in het programma van het ochtend- en middagdeel.

In de ochtenden wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de kernvakken (lezen, taal, spelling en rekenen). Ook Engels en Moderne Media hebben op onze school de status van kernvak. Door de aanwezigheid van vakleerkrachten voor deze vakken, kan de wekelijkse inzet per schooljaar iets afwijken in het rooster. In de groepen 3 t/m 8 wordt - waar mogelijk - volgens een vergelijkbaar rooster gewerkt, wat klasoverstijgende differentiatie mogelijk maakt.

Op de middagen komen de creatieve vakken en zaakvakken aan bod. Hierbij valt te denken aan aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, muziek, handvaardigheid en gymnastiek. Ook vakoverstijgende activiteiten hebben veelal een plaats in de middag.

In de midden- en bovenbouw is bovendien op twee momenten in de week een keuzemoment voorzien, voor een zogeheten 'atelier'. De kinderen kunnen hierbij aangeven in welk thema zij zich gedurende een aantal weken willen verdiepen. Leerkrachten, ouders en externe aanbieders verzorgen het aanbod, waarbij onderwerpen van filosofie tot koken en theater tot extra gymnastiek voorbijkomen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning

Ons onderwijs is erop gericht om kinderen concrete mogelijkheden in handen te geven om inhoud te geven aan de wereld om hen heen. Daarbij spelen veel vaardigheden een rol, waarvan taal/lezen, schrijven en rekenen tot de basisvaardigheden behoren. De ontwikkeling van deze vaardigheden samen met de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen volgen we nauwlettend aan de hand van toetsen en observaties. Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen wordt er gewerkt met groepsplannen op drie niveaus.

Extra ondersteuning

Het kan voorkomen, dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. In eerste instantie pakt een leerkracht dat zelf op. Soms zijn kinderen gebaat bij aanvullende ondersteuning. De leerkracht roept dan de hulp in van de intern begeleider van de school. De intern begeleider coördineert de procedure en begeleidt de leerkrachten bij het inzetten van de juiste ondersteuning en de uitvoering daarvan. Deze ondersteuning kan plaatsvinden door een leerkracht of iemand van buitenaf.In de ‘Ondersteuningsgids’ van de PCBO wordt het aanbod van onze ondersteuningsmogelijkheden beschreven. In eerste instantie is deze gids geschreven voor intern gebruik, dus voor de leerkrachten, intern begeleiders en de directie van de PCBO. De ondersteuningsgids vormt echter ook een mooi uitgangspunt voor de communicatie met u als ouder over de ondersteuningsmogelijkheden. In de gids komen onderwerpen als dyslexie, rekenproblemen, het omgaan met gedragsproblemen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de begeleiding van cognitief getalenteerde leerlingen aan bod. Daarin wordt ook de rol van onze eigen orthopedagoog beschreven en de samenwerking met instanties als het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Prisma-groepen

Ook leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben soms extra ondersteuning nodig. Met behulp van het ‘Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid’ (DHH) krijgen leerkrachten en ouders gezamenlijk meer inzicht in de leerstijlen en ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen die een extra uitdaging nodig hebben. Indien daartoe aanleiding is, komt de leerling in aanmerking voor deelname aan de Prismaklas. Deze bovenschoolse Prismaklas is opgezet voor de vier scholen van de PCBO: ’t Bolwerk, de Kastanjelaan, de Regenboog en de Willem de Zwijgerschool. In deze klas wordt aandacht besteed aan de specifieke behoeften van cognitief getalenteerde leerlingen. Onze doelen voor deze leerlingen zijn gericht op het: leren denken, leren leren en leren leven. Het werken in projectvorm doet een beroep op onder andere het aanleren van vaardigheden en leer- en werkstrategieën, plannen en organiseren, het opbouwen van doorzettingsvermogen en het leren samenwerken met ontwikkelingsgelijken. Vanzelfsprekend krijgen de leerlingen niet alleen in de Prismaklas extra aandacht, maar wordt er in de eigen groep ook ingesprongen op de leerbehoeften. Denk hierbij aan het compacten en verrijken van de leerstof, waardoor er tijd vrij komt voor de opdrachten van de Prismaklas.

Voor leerlingen die makkelijk meekomen met de leerstof en goede resultaten behalen, hebben we de Prisma-ateliers opgezet. In projectvorm wordt deze leerlingen meer uitdaging geboden

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op school wordt gebruik gemaakt van aanwezige en ingehuurde expertise. Binnen de stichting PCBO zijn verschillende experts aanwezig, wiens inzet over de scholen wordt verdeeld. Waar dit nodig, wenselijk en mogelijk is, kan externe expertise worden ingeschakeld om ondersteuning te bieden die de school zelf niet (voldoende) in huis heeft.

De IB'er van de school verzorgt, samen met de groepsleerkrachten, het contact met het zorgnetwerk van de school. Soms is overleg met of inzet van externe organisaties nodig om passende ondersteuning te kunnen bieden. Waar ondersteuning verder gaat dan hulp van de groepsleerkracht, worden ouders hiervan altijd op de hoogte gesteld en krijgen zij de gelegenheid hierover mee te denken.

De te vergroten expertise laat zich niet in eenzijdige ambities vatten. Kinderen zijn verschillend en per individueel geval zal moeten worden bekeken welke ondersteuning nodig en passend is. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven