OBS De Sterrenkijker - Leerdam

Drossaardslaan 72 4143 BD Leerdam

Schoolfoto van OBS De Sterrenkijker - Leerdam

In het kort

Toelichting van de school

Dank voor uw interesse in onze school. U vindt hier informatie, feiten en cijfers over onze school. Waar nodig en/of wenselijk geven wij een toelichting hierbij, zodat u een genuanceerd beeld van onze school krijgt.

OBS de Sterrenkijker is een openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich thuis voelen. Met ouders, kinderen en externe instanties werken wij intensief samen. Dit alles doen wij op basis van respect en wederzijds vertrouwen. Wij hebben een open karakter en een enthousiast, betrokken en deskundig team. 

Wij bieden als school klassikaal, boeiend en passend onderwijs waar veel individuele aandacht is voor iedere leerling. 

Wij bereiden onze leerlingen voor op hun toekomst en hun rol en verantwoordelijkheid als wereldburgers. Hierbij vinden wij het belangrijk dat er sprake is van een uitstekend pedagogisch klimaat, een veilige schoolomgeving, rust, structuur, waarden en normen. Wij besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en woordenschat. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen al hun talenten tot uiting kunnen brengen.

 Ook op onze website kunt u lezen waar onze school voor staat: www.obsdesterrenkijker-leerdam.nl

U vindt hier ook onze jaarkalender, nieuwsbrieven en nieuws uit de groepen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ik ben welkom
  • Ik voel me veilig
  • Ik doe ertoe!
  • Ik ben zelfstandig
  • Ik kan samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Met een leerlingenaantal van ongeveer 115 leerlingen landelijk gezien behorend tot de kleinere scholen. Voordeel van deze kleinschaligheid is dat ook hier jongere en oudere kinderen werken en spelen met elkaar. Ook zijn de kinderen, door de combinatiegroepen, sneller gewend aan ‘zelfstandig werken’ en raken zij vertrouwd met het idee dat niet iedereen op hetzelfde niveau werkt. De kinderen zijn verdeeld over acht groepen, die zijn onderverdeeld in de groepen 1/2, 3, 4, 5/6, 7 en 8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang

Scholen van O2A5 hebben een convenant afgesloten met verschillende stichtingen die de kinderopvang en buitenschoolse opvang regelen. In onze school is dat SKCN Kinderen kunnen zowel voor als na schooltijd opgevangen worden door de buitenschoolse opvang. Ouders kunnen op school een informatiemap ontvangen en zijn zelf verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school wil ook in sociaal opzicht een veilige school zijn. Naast de reeds bestaande beleidsdocumenten die onze school hiervoor heeft, zullen wij ook een samenhangend sociaal veiligheidsbeleid ontwikkelen.
Voor het monitoren van het welbevinden van de leerlingen gebruiken wij ZIEN. In groep 1/2 gebruiken we het ontwikkelingsvolgmodel van BOSOS. De coördinatie van het pestbeleid en de rol van aanspreekpunt over pesten, zijn belegd bij onze directeur, Lonetta Pieters. 
In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met PBS en heeft de school in het kader van de wet sociale veiligheid een opgeleide veiligheidscoördinator.

Regels voor schorsing en verwijdering
In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

  • Schorsing
  • Verwijdering

Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van dit protocol verstrekt.

Schorsing 
De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld. Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte.

Verwijdering 
Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen. Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken.

Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is op school beschikbaar.

Privacy 
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft in het kader van  nieuwe wetgeving (AVG) met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 
In het privacyreglement  is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Basispoort 
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt onze school gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerling gegevens. Basispoort maakt gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. 

Terug naar boven