Rooms Katholieke Basisschool Sainte Marie

Boomstraat 5 4635 CX Huijbergen

Basisschool Ste. Marie is een R.-K. basisschool midden in het dorp Huijbergen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school verantwoordt zich door middel van het Leerlingvolgsysteem van CITO. Voor groep 8 doet de school dit middels de M8-toets. De resultaten van deze toets waren ruim boven de Inspectienormen voor begrijpend lezen en rekenen/wiskunde. Tevens is de CITO eindtoets afgenomen. Ook de resultaten van deze toets waren boven het landelijk gemiddelde (kijk hiervoor in de schoolgids van Ste. Marie welke te raadplegen is via de website van de school).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Of een school een goede school is, wordt medebepaald door de resultaten van het onderwijs aan de leerlingen op die school. In iedere groep worden onze leerlingen op vaste momenten getoetst. Aan de hand van die uitslagen kunnen we de groei in ontwikkeling volgen. De prestaties worden vergeleken met die van de vorige keer en met een landelijk gemiddelde. Zaken die naast het onderwijs een rol kunnen spelen bij het behalen van resultaten zijn bijvoorbeeld de aanleg (de aangeboren capaciteiten), de gezinsomstandigheden, doorzettingsvermogen, concentratie, toevallige omstandigheden, zoals ziekte.  Een school boekt volgens ons een goed resultaat als zij kans ziet een kind zich ‘thuis’ te laten voelen op school en de mogelijkheid biedt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dit geldt niet alleen voor de ‘leervakken’, maar ook voor het omgaan met elkaar, het leren respecteren van normen en waarden, het kunnen praten over problemen, het samen kunnen werken, de creativiteit, enz. Samengevat kunnen we zeggen: Een goede basisschool haalt uit de leerlingen wat erin zit en bereidt hen goed voor op de school die bij hen past.

Op Ste. Marie maken we gebruik van het toetsinstrument Leerling In Beeld van Cito. Na een toetsperiode wordt er op leerling-, groeps- en schoolniveau geanalyseerd. De analyses op leerling- en groepsniveau worden besproken door de groepsleerkracht(en) en de intern begeleider tijdens de leerling- en groepsbesprekingen. De daaruit voortvloeiende doelen en actiepunten worden zonodig besproken met ouders of in een SOT. 

De analyse op schoolniveau wordt weeregegevn in een trendanalyse. Deze wordt opgesteld door de intern begeleider, besproken met directie en besproken in het gehele team. Doelen en actiepunten die daaruit voortvloeien, worden opgenomen in het jaarplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ste. Marie heeft een eigen pedagogische visie die zowel voor opvang als onderwijs geldt:  

“Bij Ste. Marie vinden we het belangrijk dat kinderen leren om samen te werken en daarbij eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkeling en groei. Daarbij zijn plezier, samen, groei en eigenaarschap essentiële kernwaarden. Bij Ste. Marie creëren we een veilige, rijke leeromgeving waarin het kind kan ontdekken, leren en groeien, zowel binnen als rondom de locatie. We kijken naar de leer- en ontwikkelbehoefte van de kinderen van 2 tot 12 jaar. Peuters en kleuters ontmoeten elkaar op het speelplein, in het speel- of klaslokaal en tijdens vieringen. Zo kunnen we één doorgaande leer- en ontwikkellijn bieden.”  

Onze pedagogische visie is afgeleid van de vier opvoedingsdoelen van prof. Dr. J.A.M. Riksen-Walraven.

De vier opvoedingsdoelen (competenties) zijn:

1.            Het bieden van emotionele veiligheid

2.            Ontwikkelen van persoonlijke competenties

3.            Ontwikkelen van sociale competenties

4.            Eigen maken van normen en waarden  

Een positief pedagogisch klimaat is van groot belang voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van de kinderen. Wij investeren dan ook continu in een veilige leer- en leefomgeving. In hoeverre de pedagogische basisdoelen worden bereikt, hangt voor het grootste deel af van de manier van communiceren met de kinderen. Hoe beter de interactie tussen de professional en de kinderen, hoe beter het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. 

Kinderen leren en ontwikkelen op Ste. Marie competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals bijvoorbeeld samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Positief schoolklimaat
  • Brede ontwikkeling
  • Preventieve ondersteuning

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven