De Hilt

Azalealaan 38 5701 CM Helmond

Schoolfoto van De Hilt

Het team

Toelichting van de school

Onze expertise vraagt hoog gekwalificeerd personeel. Dit is van invloed op de leeftijdsopbouw.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de S.O.-afdeling werken de kinderen in methodes die ook op de basisschool worden gebruikt. In de ochtenduren wordt van negen tot half elf aan de vakken rekenen en taal/spelling gewerkt. De leerlingen zijn daarvoor in niveaugroepen ingedeeld. Ze krijgen les in hun eigen klas of in een ander lokaal. Onder begeleiding van de klassenassistenten wisselen de leerlingen van klaslokaal. In elke klas is naast de groepsleerkracht een klassenassistent aanwezig om de niveaugroepjes te begeleiden. De ochtendpauze wordt in de klas doorgebracht. Het accent in de ochtendpauze ligt vooral op het samen leren spelen. Na de ochtendpauze wordt veel aandacht besteed aan het technisch leren lezen en in het hogere groepen aan begrijpend leren lezen en aan het schrijven. In de middag komen andere vakken aan bod zoals wereldoriëntatie, creatieve therapie, handvaardigheid, techniek en gymnastiek/zwemmen.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Terug naar boven