Basisschool de Vlinder

Frankrijklaan 2 1966 VD Heemskerk

  • Schoolfoto van Basisschool de Vlinder
  • Schoolfoto van Basisschool de Vlinder
  • Schoolfoto van Basisschool de Vlinder
  • Schoolfoto van Basisschool de Vlinder
  • Schoolfoto van Basisschool de Vlinder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Eindtoets die in groep 8 wordt afgenomen werkt met standaardscores. Een leerling kan een score halen tussen 500 en 550. De Inspectie bepaalt de ondergrens, het gemiddelde en de bovengrens op basis van de samenstelling van de groep leerlingen op een school. (leerlingengewicht). Alle leerlingen van de Vlinder doen in principe mee aan de eindtoets. Leerlingen die korter dan twee jaar bij ons op school zitten worden in de gemiddelde schoolscore niet meegerekend. Wij vinden het belangrijk om in het kader van Weer Samen Naar School alle leerlingen binnen onze school te behouden en het beste resultaat voor ieder kind te behalen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school


Op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de ervaring van de leerkrachten met uw kind komt een schooladvies tot stand. De resultaten van de Cito Eindtoets spelen daarin ook een belangrijke rol. De Cito Eindtoets wordt afgenomen in groep 8 en is mede bepalend voor de schoolkeuze. Wij adviseren ouders om met hun kind de diverse kennismakingsbijeenkomsten te bezoeken van het middelbaar onderwijs. Zodat u een goede keuze kunt maken voor een vervolgopleiding. Wij hebben daarna jaarlijks overleg met de diverse scholen voor voortgezet onderwijs en vernemen dan de vorderingen van onze leerlingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school


De Vlinder heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs en valt daarmee onder het basistoezicht. De school is voor het laatst beoordeeld in 2012. Wij werken bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit goed te kunnen beschrijven en (verder) te verbeteren maken wij gebruik van een systeem van kwaliteitszorg dat aansluit bij de eisen die de overheid aan het onderwijs stelt. De kwaliteit van het onderwijs wordt structureel geëvalueerd met ouders, leerlingen, bestuur en Inspectie.

Terug naar boven