Rooms Katholieke Basisschool H Lambertus

Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool H Lambertus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Protocol vervanging van leerkrachtenIn de afgelopen jaren zijn scholen van Stichting Scala enkele keren geconfronteerd met het feit dat er geen vervangende leerkracht was voor iemand die ziek of om een andere reden afwezig was. Het vinden van vervanging is een toenemend probleem aan het worden. Om eenheid in handelen te krijgen en om duidelijkheid te verschaffen is het protocol ‘vervanging van leerkrachten’, in overleg met het directieberaad van Stichting Scala, door het bestuur vastgesteld.

Procedure

Als er geen vervanger is voor een afwezige leerkracht worden de volgende oplossingen overwogen.

a. Verschuiven Intern gaat een leerkracht naar een andere groep. Leerkrachten die verlof hebben, vragen om de dag op te schorten. In geval van duurzame inzetbaarheid wordt altijd in tijd gecompenseerd.

b. Ruilen Taakrealisatie van directie, intern begeleider en andere coördinatoren worden opgeschort, dit voor maximaal één dag. Of leerkrachten worden ingezet vanuit ruimte in de jaartaak.

c. Parttime leerkrachten Parttime leerkrachten (eigen of andere school) krijgen voor korte tijd een uitbreiding van uren.

d. Verdelen De groep wordt over andere groepen verdeeld voor maximaal 2 dagen en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is.

e. Vervangen Leerkrachtondersteuner, onderwijsassistent, gepensioneerde leerkrachten, (LIO) stagiaire of ouders, medewerkers MIKZ, gastdocenten, maatschappelijke instanties inzetten ter vervanging.

Bieden voorgaande maatregelen geen aanvaardbare oplossing dan kan besloten worden om de betreffende groep niet naar school te laten komen.

Thuisblijven gebeurt volgens de richtlijnen van de inspectie:

· Niet de eerste dag

· Alleen in het uiterste geval

· Ouders worden uiterlijk een dag van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld. (uiterlijk 19.00)

· Voor leerlingen waar thuis geen opvang mogelijk is zorgt de school voor opvang.NB. Er wordt naar gestreefd groepen niet langer dan twee dagen naar huis te sturen. Na twee dagen zal een andere groep thuis moeten blijven.

In noodgevallen wordt tijdelijk, na overleg met de onderwijsinspectie, het bestuur en de medezeggenschapsraad, besloten tot een vierdaagse werkweek.

Dit protocol is vastgesteld om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven waarborgen, om de werkdruk bij het personeel niet groter te maken en om leerlingen niet ‘onder schooltijd’ naar huis te hoeven sturen.

De directies, beleidsadviseur P&O en het bevoegd gezag doen er alles aan om steeds weer invallers te vinden.

Enkele genomen maatregelen:

De vervanging wordt centraal gecoördineerd. Eerste prioriteit is niet naar huis hoeven sturen van leerlingen.

· Op de scholen ligt een draaiboek voor de invaller die de groep gaat overnemen,· Het streven is om een vervangingspool in te richten

· Werken met zij-instromers.

· Werken met onderwijsassistenten

· Contracten aanbieden aan LIO-stagiaires

Ondanks bovenstaande zaken zullen we helaas nu en in de toekomst geconfronteerd worden met het feit dat er geen invaller is voor een afwezige leerkracht. Vandaar dit protocol ‘vervanging van leerkrachten’

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lessentabel groep 4 t/m 8.  

Taal/lezen/spelling 10.5 uur

Rekenen 5x 1 uur

Schrijven 1x45 min Engels 45 min

Wereldoriëntatie (Blink) 3 x 1 uur(gr 4 tm8)

                                   1 x1 uur (gr 3)

Verkeer 1x 30 min

Expressievakken 2,3x 45 min

Lichamelijke oefening 2x 50 min

Levensbeschouwing Sociaal emotionele swPBS 1x 30 min 1x 30 min

Pauzes 75 min

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De basisondersteuning op de Lambertusschool is in algemene zin op orde.

De Lambertusschool is een school met een sterk pedagogisch klimaat en onze leerlingen voelen zich veilig in hun schoolomgeving. De samenwerking met onze ouders is gericht op het delen van de ontwikkelingen van onze leerlingen. De zorgstructuur is op orde en naast de reguliere zorg heeft de Lambertusschool een voorziening voor meer en hoogbegaafde leerlingen.

De komende jaren zullen er begeleidingstrajecten zijn met als doel meer resultaat en opbrengstgericht werken m.b.t. leertijd, leerdoel en differentiatie. Het dyscalculieprotocol zal stapsgewijs verder uitgewerkt worden. Daarnaast zal de onderwijskundige visie t.b.v. zelfregulerend leren verder ontwikkeld worden om onze leerlingen zo zelfstandig en zelfredzaam te maken en te leren werken vanuit hun talenten.

Het schoolgebouw krijgt een upgrade waardoor het gebouw voldoet aan de hedendaagse eisen en leerlingen voorziet van een rijke leeromgeving. Beeldbegeleiding en bijbehorende coaching zal zowel op leerling als op leerkracht niveau ingezet worden.

De Lambertusschool heeft alle materialen in huis die nodig zijn voor een passend onderwijsaanbod. Er kan voldoende gebruik gemaakt worden van interne en externe ondersteuningsvoorzieningen en samenwerkende ketenpartners.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven