CIKC De Levensbron

Taghof 2 8281 NA Genemuiden

Schoolfoto van CIKC De Levensbron

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een collega wordt in eerste instantie gekeken of een duo-collega kan werken. Is dit niet het geval dan zoeken we een invaller vanuit onze eigen invalpool of vanuit de invalpool van Juf-Meester.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In deze groepen wordt er veel spelend geleerd. Het is lastig om alles precies in tijd te zetten omdat kinderen ook tijdens de werkles met rekenen of taal bezig kunnen zijn. Dit wordt door de leerkrachten geregistreerd. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

CIKC De Levensbron werkt  volgens  het  leerstofjaarklassensysteem  met daarbinnen drie basisniveaus voor taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen. We werken daarnaast met een integrale methode voor de zaakvakken.  

De verschillen in prestaties en ontwikkelingsniveaus van de kinderen  maken  het  noodzakelijk  binnen  dit  systeem  ruimte  te  geven  aan individuele   begeleiding   van   leerlingen,   naast   die   drie   basisniveaus   in   de verschillende groepen. Op CIKC De Levensbron vinden we het daarom belangrijk dat we: 

  • differentiatiemogelijkheden bieden op in ieder geval drie niveaus per groep. Daarnaast begeleiden we leerlingen die op basis van kennis en vaardigheden op een hoger niveau kunnen werken in de school, zo mogelijk in de plusklas van de school en ook in een bovenschoolse plusklas samen met leerlingen van de andere Hervormde scholen. 
  • de leef-, belevings-en ervaringswereld van kinderen serieus nemen en als mede-vertrekpunt voor het onderwijs kiezen. Het is de taak van onderwijsgevenden die wereld als rijke leeromgeving te presenteren in de klas.  
  • open staan voor kinderen die een eigen ontwikkelingsperspectief nodig hebben. Dit betekent dat kinderen met een eigen leerlijn en uitstroomprofiel binnen de basisschool worden opgevangen. 

Het is heel belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. Daarom willen we de kinderen van onze school een didactisch rijke leeromgeving bieden. We willen   de   kinderen   leren   inzien,   dat   verschil   in   aanleg   en   kunnen   de leefgemeenschap in onze school rijker maakt. Zorg en respect voor elkaar en de omgeving  zijn  heel  belangrijk  en  waardevol.  Daartoe  behoren  ook  regels  en afspraken in de omgang met elkaar. We vinden het van belang om ons samen met de kinderen  aan  onze  afspraken  te  houden. Om meer inzicht te krijgen in de leerling, gaan we een training volgen voor het houden van kindgesprekken.  
Als  team  werken  we  samen  naar hetzelfde doel, ieder met eigen mogelijkheden en kwaliteiten. In het kader van het bestrijden  en  voorkomen  van  pesten  hebben  we  een  gedragscode  opgesteld. Deze is op school opvraagbaar. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

aanstellen taal/ dyslectiespecialist

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven