CBS Comenius

Colensostraat 6 2572 NR Den Haag

Schoolfoto van CBS Comenius

In het kort

Toelichting van de school

CBS Comenius is een gezellige protestants-christelijke school in de wijk Transvaal. Bij ons zijn kinderen met elke achtergrond van harte welkom. We streven er naar om voor iedereen kansen te creëren. Als school hebben wij een rijk onderwijsaanbod met veel aandacht voor taal en rekenen. We stemmen het onderwijs af op de behoeftes van onze leerlingen. We hebben een prettig pedagogisch klimaat en door gebruik te maken van het directe instructiemodel is er een duidelijk didactische aanpak. Vanwege het leerkansenprofiel zijn er op onze school vakleerkrachten voor dans, drama, muziek, Engels, ICT/Techniek en beeldende vorming. Het contact met ouders vinden we erg belangrijk. We willen graag dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoge verwachtingen
  • Leerkansenprofiel
  • Sport
  • Gezonde school
  • Positief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven