De Springbok

Pretoriusstraat 123 2571 VD Den Haag

Schoolfoto van De Springbok

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Springbok volgt de leerlingen op individueel niveau. Om te weten wat de leerling kan bereiken, meten we drie keer tijdens de schoolcarrière de capaciteiten. Dit doen we met groepsafgenomen capaciteitenonderzoeken in groep drie, groep vijf en in groep zeven. In groot verband (leerkracht, intern begeleider, directie en orthopedagoog) bekijken we de resultaten en vergelijken die met de toetsen van het LOVS en de sociaal emotionele ontwikkeling. We stellen aan de hand van alle gegevens een minimaal te behalen uitstroomniveau vast, die gedurende de loopbaan naar boven kan worden bijgesteld. Leerkrachten bepalen samen met de intern begeleider twee keer per jaar de te behalen doelen aan de hand van het uitstroomniveau tijdens groepsbesprekingen. Bepaald wordt wat de leerling nodig heeft om de doelen te kunnen bereiken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 3 en in groep 5 worden er op de Springbok klassikaal capaciteitenonderzoeken afgenomen bij alle leerlingen. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken, het leerlingenvolgsysteem en de sociaal-emotionele ontwikkeling stelt de school voor alle leerlingen een minimale uitstroomprognose vast. Eind groep 7 wordt bij alle leerlingen de NIO (Nederlands Intelligentietest voor onderwijsniveau) afgenomen. Met de psycholoog van het HCO, de intern begeleider, de leerkracht en de directie wordt een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs opgesteld. Na de M8 toetsen van Cito worden deze voorlopige adviezen nader bekeken en definitief gemaakt. Met dit advies kunnen de leerlingen worden aangemeld bij het voortgezet onderwijs. De Springbok maakt gebruik van de centrale eindtoets van Cito. Wanneer de uitslag van de eindtoets een hoger advies genereerd, gaan wij in gesprek met de ouders. Voor het aanmelden en plaatsen op het voortgezet onderwijs  wordt de BOVO-procedure gevolgd van de gemeente Den Haag. 

De centrale eindtoets van Cito wordt in het schooljaar 2020-2021 van 20 tot 22 april 2021.

De leerlingen die de school verlaten, probeert de Springbok tot en met het eindexamen te volgen. Hierdoor kunnen we vaststellen dat het gegeven schooladviezen in de praktijk wel of niet realistisch blijken te zijn. Veel leerlingen halen uiteindelijk het diploma op het door de school aangegeven niveau.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven