De Springbok

Pretoriusstraat 123 2571 VD Den Haag

Schoolfoto van De Springbok

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stappenplan vervanging personeel.

1 Intern regelen met eigen personeel. 

2 Verdelen van de groep over de andere groepen (tot maximaal 30 leerlingen).

3 Vervanger vragen vanuit de vervangingspool van De Haagse Scholen.

4 Vervanging zoeken vanuit uitzendbureaus en detacheringsbedrijven.

5 Naar huis sturen van de niet leerplichtige leerlingen. Dit gebeurt bij hoge uitzondering.

6 Mocht bovenstaande niet te realiseren zijn, dan bieden wij de leerlingen onderwijs op afstand.


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Springbok heeft 6 uur onderwijstijdverlenging voor de groepen 1 tot en met 8. In deze uren wordt beweging, techniek, muziek en cultuur onderwezen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Doordat er in alle leerjaren zes uur extra onderwijstijd wordt verzorgd, worden er in alle leerjaren evenveel lesuren gegeven. Dagelijks gaan de leerlingen zes en een half uur naar school, waarvan een half uur pauze. Hiermee krijgen de leerlingen in de eerste twee leerjaren ook 30 uur onderwijstijd per week.

De Springbok vindt het wenselijk dat kinderen van de groepen 1 tot en met 4 worden gebracht en gehaald. Leerlingen mogen nooit zonder expliciete toestemming van de ouders en/of verzorgers de school onder schooltijd verlaten. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De Springbok heeft de onderwijstijd met zes uur per week uitgebreid. In deze zes uur worden vakken gegeven als techniek, muziek, kunst, sport, toneel en dans.

Hierdoor is er binnen het curriculum zes uur meer tijd voor taal- en rekenonderwijs. Dit is terug te zien in de resultaten van de leerlingen.

De Springbok heeft de uren gelijk verdeeld over alle groepen 1 tot en met 8. Alle leerplichtige leerlingen maken daarbij even lange schooldagen. Hiermee maken de leerlingen van de Springbok de verplichte onderwijstijd van 7520 uur. 

Om te zorgen dat de leerlingen de benodigde uren maken om optimaal tot ontwikkeling te komen is de Springbok streng op schoolverzuim. Leerlingen die om een geldige reden niet aanwezig kunnen zijn, moeten telefonisch of via MSI worden gemeld. Gebeurt dit niet of niet voor aanvang school, dan neemt de school contact op met de desbetreffende ouder en/of verzorger.

De Springbok geeft leerlingen alleen verlof wanneer er een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt of wanneer ouders van de werkgever niet tijdens de schoolvakanties vrij mogen nemen. Wij houden ons hierbij strikt in de daarvoor opgestelde regelgeving van Leerplicht.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Springbok is een school met een internationaal karakter. Wij onderwijzen aan leerlingen van ongeveer zestig verschillende nationaliteiten. De school streeft er naar om het maximale uit de leerlingen te halen. Wenselijk is dat de leerlingen presteren naar hun capaciteiten en uitstromen naar de juiste vorm van voortgezet onderwijs. 

Om aan dit criterium te voldoen koopt de school extra schoolmaatschappelijk werk in. De medewerkers van de school kunnen daardoor werken aan de cognitieve en sociale ontwikkeling van de leerlingen. In samenwerking met schoolmaatschappelijk werk wordt ondersteuning geboden in de huiselijke sfeer indien noodzakelijk. Samen zorgen we ervoor dat de leerlingen in de meest optimale situatie tot ontwikkeling kunnen komen. 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, proberen we hulp in te kopen bij de juiste ondersteunende instanties. Passend onderwijs, SPPOH, is hierbij de helpende hand. Mochten leerlingen met deze individuele arrangementen toch niet voldoende tot leren te komen, kijken we samen met de ouders wat de passende onderwijsplek is. 

De Springbok biedt alles wat binnen het basisarrangement van passend onderwijs aanbevolen wordt. Daarnaast hebben we voor nieuwkomers speciale groepen. De leerlingen kunnen hier een jaar tot anderhalf jaar onderwijs krijgen in de Nederlandse taal, alvorens uit te stromen naar reguliere groepen binnen en buiten de Springbok. Ook voor nieuwkomers die moeilijk leren heeft de Springbok een juist aanbod in de vorm van twee NISBO groepen (neveninstroom speciaal basis onderwijs).

De Springbok is gespecialiseerd in het onderwijs aan leerlingen die Nederlands leren als tweede taal (NT2 proof onderwijs). Voor alle kinderen goed, voor enkele leerlingen noodzakelijk.

Wij bieden de leerlingen onderwijs gericht op de toekomst. Door hen de juiste vaardigheden en de attitudes aan te leren bieden wij hen de kans op een succesvolle plek in de samenleving van die toekomst. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Springbok heeft twee locaties en werkt samen met Thusanong van buurthuis Mandelaplein, verbonden aan de locatie Wolmaransstraat, en met de Pretmaker van JongLeren, de peuterleerplek verbonden aan de locatie Pretoriusstraat. We werken intensief samen om een goede doorgaande lijn te realiseren in het onderzoekend leren. Het doel is om de kinderen vanaf twee en een half jaar tot dertien het aanbod te geven dat hoort bij het International Baccalaureaat. 

Terug naar boven