Basisschool De Hove

Keizerweg 2 7095 AX De Heurne

  • Schoolfoto van Basisschool De Hove
  • Schoolfoto van Basisschool De Hove
  • Schoolfoto van Basisschool De Hove
  • Schoolfoto van Basisschool De Hove
  • Schoolfoto van Basisschool De Hove

In het kort

Toelichting van de school

Op deze site kunt u informatie lezen over de cbs de Höve. Een kleinere basisschool in het buitengebied De Heurne. Wij hebben veel ruimte rondom de school, waaronder een eigen schoolbos en vanzelfsprekend gaan we voor goed onderwijs. Ons motto is: "Je bent waardevol". 
cbs De Höve is op weg om een Daltonschool te worden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen is waardevol
  • Veiligheid
  • Respect
  • Ruimte
  • Innovatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In principe zijn alle kinderen toelaatbaar op onze school. Het schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website van de school. Van de ouders/verzorgers met andere levensovertuiging wordt verwacht dat zij zich loyaal opstellen ten opzichte van het christelijke karakter van onze school.

Vanaf hun 4e jaar kunnen kinderen instromen op onze school. Twee weken voor de vierde verjaardag kan er gebruik gemaakt worden van zogenaamde “wendagen”. Het kind mag een aantal keer een hele of een halve dag op school komen. De wendagen gaan altijd in overleg met de groepsleerkracht.  

Als school willen we graag vroegtijdig beschikken over de gegevens van de nieuwe leerlingen, zodat er ook in een vroeg stadium gereageerd kan worden op eventuele bijzonderheden van nieuwe leerlingen. De aanmeldingsprocedure is als volgt:
· Ouder(s)/verzorger(s) kunnen kinderen aanmelden vanaf het moment dat ze drie jaar oud zijn.
· Bij aanmelding vult u het aanmeldingsformulier in en ontvangt u naast een informatiepakket, een intakeformulier;
Aanmelding wegens verhuizing o.i.d. kan natuurlijk gedurende het gehele jaar.   

Leerplicht
Van leerplicht is sprake wanneer het kind de leeftijd van vijf jaar heeft bereikt. Vanaf dat moment moet het kind naar school op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand, waarin het kind de leeftijd van vijf jaar heeft bereikt. Voorbeeld: Op 17 augustus wordt het kind vijf jaar. Het kind moet dan op de eerste schooldag in september naar de basisschool.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
131
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven