Basisschool Sint Theresia

Lennisheuvel 52 5281 LG Boxtel

Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aan het eind van de basisschoolperiode nemen we bij onze schoolverlaters de eindtoets van CITO af. Deze resultaten geven ons een duidelijk beeld over het niveau van ons onderwijs. De resultaten worden gewogen (aangepast aan de schoolpopulatie) vergeleken met de landelijke resultaten. In de afgelopen jaren lag ons schoolgemiddelde, op 2021 na, boven het landelijk gemiddelde. Dat is een resultaat waar we trots op zijn. Ook in 2022 scoorden we ruim boven het landelijk gemiddelde. Onze scores worden vergeleken met scholen die een vergelijkbare populatie leerlingen hebben. Omdat wij  te maken hebben met een klein aantal leerlingen dat deelneemt aan de eindtoets, kijken we niet alleen naar gemiddelde scores, maar volgen we alle kinderen ook individueel. We zorgen ervoor dat leerlingen het beste uit zichzelf halen en streven daarmee naar hoge opbrengsten. Kinderen ontwikkelen en groeien op hun eigen lijn en stromen uit naar het VO passend bij hun mogelijkheden. We kijken op onze school dan ook vooral naar de individuele groei en ontwikkelkansen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven